Маршруты

Ирбид (Иордания) - населенных пунктов 208Полный список городов, населенных пунктов в регионе Ирбид, выведенных в алфавитном порядке.


А Абу-аль-Лавкас
Авшарах
Ад-Дайр
Ад-Дунайбах
Аджадж
Аз-Зарра‘ах
Аз-Зималиях
Айдун
Айлун
Айн-аш-Шафар
Айн-Янна
Акраба
Ал-‘Адасиях
Ал-‘Амириях
Ал-‘Иззиях
Алал
Ал-Кишфах
Ал-Мазар
Ал-Мазра‘
Ал-Мугхаййир
Ал-Мугхайрифат
Ал-Мухайбах
Ал-Мушайрифах
Ал-Мушаргах
Ал-Хаддадах
Ал-Хамра
Ал-Харавиях
Ал-Хишн
Аль-Бакурах
Аль-Барихах
Аль-Бувайдах
Аль-Джирм
Аль-Камшах
Аль-Киттах
Аль-Курси
Аль-Куфайр
Аль-Мадрасах
Аль-Майдал
Аль-Маншурах
Аль-Машариках
Аль-Маштабах
Аль-Ханашири
Аль-Харадж
Аль-Хирбах-ас-Самра
Аль-Хурайбах
Аль-Яццацах
Амравах
Анджарах
Ан-Наби-Худ
Ан-Ну‘аййимах
Ар-Рамта
Ар-Рафид
Ар-Рашаидах
Ар-Рувайхах
Ас-Самт
Ас-Сафинах
Ас-Сук
Ас-Сулайхат
Аш-Шайарах
Аш-Шайх-Мухаммад
Аш-Шакарах
Аш-Шарих
Аш-Шунах-аш-Шамалиях

Б Ба‘ун
Байт-Идис
Байт-Йафа
Байт-Рас
Балад-ал-Маншурах
Балад-аш-Шайх
Балила
Баллас
Бурайках
Бурма

В Ваккаш

Д Давкарах
Дайр-Абу-Са‘ид
Дайр-ал-Лийат
Дайр-ас-Си‘нах
Дайр-аш-Шимадиях
Дайр-Йусуф
Джераш
Джиджджин
Джиннин-аш-Шафа
Диббин

З Забдах
Забдах
Захар
Зимал
Зубийа

И Иббин
Ибдар
Ибиллин
Изрит
Инбах
Ирбид
Ирджан
Ирджан
Ис‘арах

К Кам
Каракуш
Кафкафа
Кафр-‘Аван
Кафр-‘Ан
Кафр-Абил
Кафр-ад-дуррах
Кафр-ал-Ма
Кафр-Асад
Кафр-Джаиз
Кафр-Кифия
Кафр-Ракиб
Кафр-Рахта
Кафр-Савм
Кафр-Халл
Кафр-Юба
Китим
Кулай‘ат
Кураййимах
Куркумах
Куфринджах

М Мазар-Абу-‘Убайдах
Малка
Мандах
Марв
Мархаба
Махраба
Мукбилах
Мурши
Мухаммад-Шалих

Н Натифах
Нахарайим

Р Раджиб
Расун
Рихаба

С Савм
Сакиб
Сал
Самар
Самма
Самму
Сахам
Субайрах
Суф

Т Табакат-Фахл
Тибнах
Тукбул

У Умм-аль-Манаби
Умм-аль-Хирва
Умм-аль-Юрайн
Умм-Кайс
Умм-Кантарах

Ф Фа‘
Фав‘арах

Х Хабака
Хавар
Хавварах
Хавша
Хазмах
Хакама
Халавах
Хам
Харима
Харта
Хатим
Хинзирах
Хирбат-‘Афна
Хирбат-‘Ушайм
Хирбат-‘Ушфур
Хирбат-Абу-аз-Зайтун
Хирбат-Абу-аль-Хасс
Хирбат-Абу-Хадид
Хирбат-аль-Вахадинах
Хирбат-аль-Хави
Хирбат-аль-Хаммах
Хирбат-аль-Хусайният
Хирбат-ар-Рукках
Хирбат-ас-Сахинах
Хирбат-ас-Сувайрат
Хирбат-аш-Шавахид
Хирбат-аш-Шавван
Хирбат-аш-Шайх-Мухаммад
Хирбат-аш-Шайх-Мухаммад
Хирбат-аш-Шайх-Хусайн
Хирбат-аш-Шалус
Хирбат-Ибшар
Хирбат-Маркаах
Хирбат-Найдах
Хирбат-Рас-аль-Мадинах
Хирбат-Рухайм
Хирбат-Сакайин
Хирбат-Сарабис
Хирбат-Син‘ар
Хирбат-Укайдир
Хирбат-Хаззар
Хирбат-Шин
Хирбат-Яба
Хубраш

Ш Шайдур
Шамад
Шамма
Шатана
Шахрах
Шуррах

Ю Юббах
Юбла
Юдайта
Юмхах
Юффайн
Юхфиях