Маршруты

Газни (Афганистан) - населенных пунктов 2242Полный список городов, населенных пунктов в регионе Газни, выведенных в алфавитном порядке.


А Абай
Абас
Аб-Банд
Аббас-Кала
Аб-Бордех
Абданех
Абдаррех
Абдаррех
Абд-ол-Вал
Абд-ол-Ваххаб-Калай
Абдоллах-Кала
Абдоллах-Кала
Абдоллах-Кала
Абд-ор-Рашид
Абпаран
Абришамин-Хейл
Аб-Ровшан
Абхо
Авдакаи
Авдак-е-Бала
Авдак-е-Паин
Авиджмаркаша
Авпаран
Авпурак
Агар
Агхелдех
Агхел-е-Кака
Агхел-е-Мавла
Агхел-е-Молла
Адам-Хейл
Адах
Адин
Адини
Адинхейл
Адров-Хейл
Адро-Кала
Азамат
Азамвал
Азиз-Годале
Азраги
Аин
Айедех
Айин
Аййубзай
Айнов-Хейл
Айрестан
Акази
Акаси
Акбар-Хейл
Акбар-Хейл
Алагхзар
Алам-Хейл
Алам-Хейл
Алам-Хейл
Алам-Хейл
Аласанг
Алах
Алахшан
Алеф-Шах-Кала
Алиабад
Али-Бейг
Алигак
Алигах
Алиджан-Кала
Ализаи
Али-Кала
Али-Сеыед-Хейл
Алишад
Аллахдад
Аллахйар-Хейл
Алмар-Хейл
Алмиджуй
Ало-Кала
Алтан
Алтарангак
Алтаргханах
Алу-Хейл
Альдай
Амаг
Аманхейл
Амбовлак
Амболагх
Амин-Кала
Аминоллах-Чамбар
Амовгай
Амру
Анам-Хейл
Ангир-Кала
Ангу
Ангури
Ангури
Андар
Андах
Апаран
Арай
Арал
Арезу
Асиабхорди
Аслам-Хейл
Аспмейдан
Аспховях
Ата
Атак
Аталвал
Атимир
Ати-Хейл
Ато-Чинах
Афзал-Хейл
Ахад
Ахангаран
Ахангаран
Ахангаран-е-Паин
Ахангари
Ахан-Коштех
Ахвондзадех-ДЖай
Ахвондхейл
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Шахеб-Калай
Ахмадай
Ахмад-Хан-Кала
Ахмад-Хейл
Ахтар-Мохаммад-Хан
Ахтар-Хейл
Ахтар-Хейл
Ахту-Хейл
Ахундхейль
Ахчах
Ашаллах
Ашгхарай
Ашгхари-Калай
Ашгхар-Хейл-е-Джонуби
Ашгхар-Хейл-е-Шомали
Ашка
Ашраф-Калай
Аяр

Б Баба-Вали
Бабакр
Бабасан
Бабоках
Бабол-Калай
Бабу-Кала
Бабул
Бабуль
Бабур
Бабчах
Багай
Багала
Багаттар
Багу
Багха
Багхалак
Багхгай
Багхучар
Бадай
Бадай
Бадамкичах
Бадар
Бадван
Бадин-Хейл
Бади-Хейл
Бадрай
Бад-Улум
Бадурзар
Бадур-Чанбар
Бад-Ханех
Базал-Хел
Базаргай
Базар-е-Ангури
Базгай
Баз-Мохаммад-Калай
Байрам
Бакай
Бакач
Бакул
Бакурзи
Балаер
Балай
Балай-Вали
Балайи-Гардан
Бала-Калех
Балана-Киргой
Балахейл
Балашигхланг
Балдаргхуковл
Балинагифту-Найкала
Балинасохта
Балландак-Рази
Бальдарган
Банахал
Бангеш
Банги
Бангул-Хейл
Бандали
Банд-е-Али
Бандсанг
Баникича
Бараджай
Баракат
Баракат
Бараки
Бараки
Бараки
Бараки
Бараки
Бараки
Бараки-Кучангату
Бар-Алухейл
Барахан-Хейл
Барах-Кала
Барбозак
Бар-Ботав
Баргах
Бар-Голахейл
Бар-Дар-е-Хан-Хейл
Барет-Хейл
Барехгах
Баригав
Барик
Барикак
Барикак
Барикджуй
Барикджуй
Барикехха
Барики
Барики
Бариковл
Бар-Кала
Барла
Бар-Литап
Бар-Мазид
Бар-Метахан
Бар-Наурозхейл
Бар-Тасан
Бар-Хадоу-Хейл
Барям
Басан
Батур
Батурхейль
Баури
Баха-од-Дин
Бахар
Бахара
Бахрам
Бахрам-е-Шахид
Бахрамшах-Хейл
Бахтиар
Бахшай
Башагаи
Баши
Бевах
Бед
Бедак
Бедковл
Бедкул
Бедкуль
Бедра
Бейги-Хейл
Бековби
Белав
Белавгху
Беландак
Бела-Хейл
Беленд
Белендак
Бемат
Бенгзар
Бераву
Беранах
Бесарак
Бехбуд-Кала
Биани
Бидак
Бидак
Бидак
Биландех
Билгав
Бинигхар
Биникала
Бинингхойур
Бинисанг
Бинисанг
Бинисанг
Бирках
Бирках
Бих-е-Кадах
Бовдак
Бовлак-е-Ахангар
Бовр
Бовр-Богхунд
Бовргхсан
Бовргхчинак
Бовругхсан
Бовругхсан
Бодра
Болагх
Болагхах
Болагх-Тугхнех
Болак-е-Сеыеди
Болбол
Боленддивар
Боленд-Кала
Ботах-Хейл
Бохлул-Калай
Бугхунд
Бузак
Булакали
Булак-Рах
Булгхак
Бум
Бумак
Бургуч
Бурдж
Бусаг
Бусид
Бустан-Кала
Бустан-Хейл
Бухчехджай
Буях

В Ваг
Вакил-Кадер
Вакильхейль
Валай
Валех-Хейл
Вали-Дад
Валях
Варах
Вардагай
Варех
Варчагху
Вахаб-Кала
Вашнунай
Вет
Вечах-Кала
Волах
Воли-Хейл
Вотах
Вулгхан
Вулиат
Вулят

Г Габари-йе-Олия
Габари-Суфла
Габру
Гавгузар
Гавмешак
Гавмордех
Гавмордех
Гавмурда
Гавмурда
Гав-Мурдах
Гадай
Гада-Хейл
Гадвар-Калай
Гаджан
Гадоу-Хейл
Газак
Газни
Галабанд
Галгай
Гандаб
Гандав
Гандахер
Ганди-Хейл
Гара
Гарах
Гарах
Гардан
Гардан
Гардан
Гардан
Гарданак
Гардан-Буридах
Гардандех
Гардан-е-Камарак
Гардан-е-Санг
Гардани-Бахара
Гардан-Кичах
Гарм-Аб
Гармак
Гармак
Гармак
Гаучкуль
Геламбаб
Гербед
Гердак
Гердбед
Гердбидак
Гердбид-е-Бала
Гердбид-е-Календар
Герду
Гидаргу
Гидар-Хейл
Гилан
Гировковл
Гиру
Гиру
Гиру
Гиру
Гируилуман
Гифту
Говгар
Говранд
Говхар
Говшах
Годал
Годал-е-Кандахари
Годал-е-Шамшир
Годжарай
Годрах-йе-Мазар
Годул-е-Парвиз
Гол-Ахвондзадех-Калай
Гола-Хейл
Голботтех
Гол-е-Бадам
Голех
Голилал
Голмир
Голо
Гол-Чанбар
Голчиндех
Голчиндех-йе-Бала
Гомаб
Гомали
Гомбад
Гомбадех
Гонбад-е-Шахакбар-Ака
Гонгай
Горбат
Горги
Гоша
Гудале
Гудали-Аламаджид
Гудалиярай
Гуджур
Гудиан
Гудульпетау
Гумбад
Гумбат
Гургкушта
Гусфанд
Гушех
Гуштхвор-е-Паин
Гуштхор-е-Бала
Гхавч
Гхавчковл
Гхадаки
Гхази-Хейл
Гхалав
Гхандай
Гхандай
Гхарби-Махмуд-Хейл
Гхарби-Муриани
Гхарсанг
Гхат
Гхатан
Гхатах-Кала
Гхаткай
Гхезгай
Гхейбали
Гхейби
Гхейби-Хейл
Гхейб-Календар
Гхейгханковл
Гховзакай
Гховли-Талаб
Гховч
Гховчковл
Гхойур
Гхойур
Гхойурак
Гхоламан
Гхолам-Хейдар-Кала
Гхолам-Хейл
Гхолам-Шеддик-Калай
Гхулпаридех
Гхунан
Гхундай
Гхундей-Калай
Гхургхорак
Гхушунгхехджуй

Д Давуд
Даграх
Дадай
Дада-Хейл
Дада-Хейл
Дади
Дад-Мохаммад-Калай
Дадо
Даду-Хейл
Дайбирках
Далани
Далах
Далах
Далил
Дальхак
Даман
Данангол
Данах-Хейл
Дангулах
Данд
Данд
Дандаб
Дарахтан
Дарвишан
Даргхани
Дариа-Хейл
Дару
Дару-Хейл
Дафтани
Даханбасар
Дахан-Гардан
Дахангел
Дахан-е-Абай
Дахан-е-Абкаш
Дахан-е-Амболагх
Дахан-е-Барикак
Дахан-е-Бугхра
Дахан-е-Бум
Дахан-е-Бум
Дахан-е-Вали
Дахан-е-Голбинех
Дахан-е-Гургак
Дахан-е-Гхалав
Дахан-е-Дурах
Дахан-е-Ковл
Дахан-е-Ковл
Дахан-е-Ковл-е-Кучек
Дахан-е-Кул
Дахане-Най
Дахан-е-Наяк
Дахан-е-Сай
Дахан-е-Танур
Даханех-Сомовч
Дахан-е-Шату
Дахан-е-Шовбах
Дахан-е-Шураб
Дахан-е-Яхши
Дахани-Курканд
Дахани-Табарганк
Дахани-Табаргу
Дахгири-Шаштмуй
Даши
Девал
Девалак
Девал-е-Мохаммад-Шах
Девах
Девлак
Девханах
Дегтовр
Дедак
Де-Еслам-Чанбар
Делбар
Де-Мохаммад-Азиз-Хан-Кала
Де-Паяндех-Чамбар
Де-Сайдоухан-Калай
Дех
Дех-Аин
Дехак
Дех-Андар
Дехбадай
Дехбахши
Дехгулун
Дех-е-Аббас
Дех-е-Аин
Дех-е-Байрам
Дех-е-Дарат
Дех-е-Делмохаммад
Дех-е-Доулат
Дех-е-Завар
Дех-е-Ковшах
Дех-е-Коли
Дех-е-Лалак
Дех-е-Мехтар
Дех-е-Молла
Дех-е-Нехал
Дех-е-Нурай
Дех-е-Нуроллах
Дех-е-Пахнах
Дех-е-Ровшан
Дех-е-Хаджджи
Дех-е-Хамзех
Дех-е-Хваджех
Дех-е-Ходайдад
Дех-е-Хоши
Дех-е-Ширджан
Дех-Питаб
Де-Чат-Куровнах
ДЖавак-Хейл
Джагхури
ДЖалах
Джамджи
Джамджи
Джамполь
ДЖанабад
ДЖанак
ДЖанах
ДЖанбейг
ДЖангул
ДЖандад
ДЖани-Хейл
ДЖано-Калай
ДЖанур
ДЖан-Хан-Кала
ДЖар
Джараскала
ДЖашах
ДЖашах
ДЖашах
Джейлан
Джелгай
Джелов-Хейл
ДЖибгинах
ДЖилгомшодех
Джиш
Джолгех
Джомджомех
Джомех-Кала
Джонуби-Абол-Кала
Джонуби-Говдали
Джонуби-Ньюе-Хуне
Джонуби-Синзи
Джонуби-Чамбаран
Джошан
ДЖуйан
ДЖушех
ДЖушинак
Джуян
Дибайи-Шашпар
Дибах
Диваль
Дивлак
Дигваршандех
Диктовр
Диктур
Дина-Хейл
Диси
Доаби
До-Бурях
Дога
Доздан
Дозд-Коштех
Доканха-йе-Удкол
Докухай
Доланах
Доланах
Домджуй
Донгах
Допоштех
Доулатшах
До-Шахех
Дуаби
Дуст-Хейл

Е Ебад-Кала
Ебрахим-Хейл
Ебрахим-Хейл
Едел-Хейл
Еззат-Кала
Ескандар
Есписанг
Ехтиар-Хейл
Ешкари

З Заваран
Заваран
Закар
Закури
Замзам-Кала
Зангаб
Зангау
Занех-Хан
Зарак
Зарак
Зарах
Зарах-Гердах
Заргар
Зардад-Калех
Зардалу
Зардаргин
Зарджуй
Зарди
Зардтала
Зардталах
Зарех-Кат-Хейл
Заррин-Хейл
Зафаран-Хейл
Зелзелех
Зендех-Морад
Зиа-од-Дин-Калай
Зиарат
Зиарат
Зивай
Зире-Тириек
Зовзи

И Идай
Изиб-Хейл
Ирболагх
Иса-Хейл
Иса-Хейл-е-Джонуби
Испгарду

Й Йарби-Кала
Йардад
Йари-Хейл
Йаровм
Йасин-Хейл
Йахейл
Йихши-Калан
Йихши-Хурд

К Кабалдал
Кабар
Кабаргхах
Кабаргхах
Кабаргхджай
Кабджуй
Кабзар
Кабзар
Кабзар
Кабири-Калай
Каблан
Каблковл
Кабл-Ковл
Каболи
Каболи
Кабргах
Кавгхуджуй
Кадай
Кадай
Кадалак
Кадалак
Кадах
Кадахлак
Каджи-Хейл
Кади
Кади
Кади
Кади-ДЖан-Морад
Кадоул
Каду
Каду
Кайак
Кайи
Какарах
Какашиди
Какбад
Кал‘ах-йе-Хок-ДЖой
Калагавчаки-Корала
Калагай
Калагхай-е-Олиа
Калагхай-е-Софла
Калай
Калай-Вазир
Калай-е-Гомбад
Калайи-Ахмедали
Калайи-Гиру
Калайи-Гулямхусейн-Ашор
Калайи-Кули-Хайдар
Калайи-Мулла
Калайи-Нау
Калайи-Рази
Калайи-Хан
Калай-Нау
Калай-Науэркузи
Калалангар
Кала-Миана
Кала-Нави-Ракуль
Каландари
Калати
Калату
Кала-Улум-Баригав
Калахан
Кала-Хейл
Кала-Хейл
Кала-Шир
Калби-Аббас
Калдай
Кале-Бабу
Календар-Хейл
Календар-Хейл
Календар-Хейл
Календар-Хейл-Калай
Калех-Арбаба
Калех-Вали-йе-Бала
Калех-Вали-йе-Паин
Калех-йе-Абу-Хан
Калех-йе-Азад
Калех-йе-Аклай
Калех-йе-Алам
Калех-йе-Али
Калех-йе-Алиджан
Калех-йе-Арбаб
Калех-йе-Арезу
Калех-йе-Ата-Мохаммад-Хан
Калех-йе-Афруз
Калех-йе-Ахангаран
Калех-йе-Ахангаран
Калех-йе-Бара
Калех-йе-Башир
Калех-йе-Беленд
Калех-йе-Бергет
Калех-йе-Боленд
Калех-йе-Годам
Калех-йе-Гхариб
Калех-йе-Гхафур
Калех-йе-Дашт
Калех-йе-Джовз
Калех-йе-Дом
Калех-йе-Ешрат
Калех-йе-Кадам
Калех-йе-Калантар
Калех-йе-Калби
Калех-йе-Коли
Калех-йе-Кохнех-йе-Раковл
Калех-йе-Лали
Калех-йе-Махмуд
Калех-йе-Молла
Калех-йе-Молла
Калех-йе-Мохаммад-Рахимхан
Калех-йе-Мохаммад-Хан
Калех-йе-Намдар
Калех-йе-Рангех
Калех-йе-Расул
Калех-йе-Руба
Калех-йе-Сеыед-Алам
Калех-йе-Сеыед-Майнун
Калех-йе-Сиах-Санг
Калех-йе-Солиман
Калех-йе-Сорх
Калех-йе-Туб
Калех-йе-Тутак
Калех-йе-Хашах
Калех-йе-Хомари
Калех-йе-Хошк
Калех-йе-Шахебзадех
Калех-йе-Шах-Мохаммад
Калех-йе-Шир-Мохаммад-Хан
Калех-Молла-йе-Ланг
Калех-Нов-йе-Нох-Борджех
Калех-Нов-йе-Сар-е-Риг
Калех-Хаджджи
Калкалах
Калов-Хейл
Калтаргху
Кальхи
Камарак
Камарак
Камар-е-Сартелах
Камар-од-Дин-Калай
Камбар
Камис-Хейл
Канаке
Канатбаш
Канат-е-Атахан
Канат-е-Гхоламджан
Канат-е-Сеыед-Гол
Кандахари
Кандахари
Кансаф
Капаш
Карав-од-Дин
Каракуль
Карамковл
Карах
Карача
Карваддин
Каргайи-Бала
Каргайи-Паин
Карган
Каргханех
Каргханех
Каргхах
Кардани-Зауле
Карез-е-Ислама
Карезту
Карех
Карехбагх
Карех-Багхи
Карехковл
Карехковл
Карехчах
Кариех-йе-Агховджан
Кариех-йе-Азад
Кариех-йе-Бахлул-Шахеб
Кариех-йе-Бахтиар
Кариех-йе-Лай
Кариех-йе-Петав
Кариех-йе-Солиман
Кариех-йе-Тес
Кариех-йе-Хамда
Кариех-йе-Ханан
Кариех-йе-Шахебзадех
Кариех-йе-Ялил
Кариз
Кариз
Каризак
Каризгай
Кариз-е-Бала
Кариз-е-Гхулак
Кариз-е-Калан
Кариз-е-Рам
Каризк
Кариз-Калай
Кариз-Назар
Каримдад-Кала
Карим-Хейл
Карйал
Каркат
Каркехтак
Кармов-Хейл
Каровяй
Карх
Кархачи
Кархех
Карчех
Каршинах
Карьяамру
Карьяйи-Аталь
Карьяйи-Куль
Карьяйи-Мухаммедали
Карьяйи-Петау
Карьямуса
Касем-Хейл
Касем-Хейл
Катабед
Катабед
Катагар
Катадех
Катадех
Катал
Катал-Кала
Катар
Катасанг
Катасанг
Катасанг
Катахак
Катах-Дех
Катахкала
Катахсанг
Категха
Катовк-е-Сабзаб
Катовлгхах
Кафак
Кахкаш
Качахел
Качер-Мордех
Качерпаридех
Каш
Каш
Каш
Кашгховлях
Кашдухи
Каш-е-Майид
Каш-е-Мокам
Каш-е-Олум-Балахсан
Каш-е-Фатех
Каш-е-Хаджар
Каш-е-Чарагх
Каши
Каши-Амру
Каши-Бала
Каши-Кауку
Каши-Пайн
Кашкух
Кашхальбек
Кедам-Хейл
Келдех
Кенизак-Мордех
Кече-Пари
Кешали
Кешани
Кешлагхак
Кешлак-е-Миран
Кешлак-е-Шейх
Кешлакха
Кигхату-Калай
Килбасталах
Киргой
Киргой
Ковби
Ковджи
Ковз-Ботав
Ковл-е-Аймад
Ковл-е-Амирах
Ковл-е-Бид
Ковл-е-Гарм
Ковл-е-Дахуд
Ковл-е-Джана
Ковл-е-Камбар
Ковл-е-Касем
Ковл-е-Касем
Ковл-е-Килди
Ковл-е-Кучек
Ковл-е-Сайдо
Ковл-е-Хуши
Ковл-е-Човчах
Ковл-е-Явковл
Ковляхи-йе-Бала
Ковляхи-йе-Мабейн
Ковляхи-йе-Паин
Ковргхачи
Ковтал
Ковтал
Ковтех-Хваб
Ковтсай
Ковчал
Ковшах
Ковшах
Кодале
Кол-е-Сабзах
Кол-е-Хобан
Колух
Коль
Корбан-Хейл
Корья
Котхана
Кохнах-Дех
Кохнех-Асиаб
Кохнехдех
Кохнех-Дех
Кохнех-Дех
Кохнех-Дех
Кохнех-Дех
Кохнех-Дех
Кохнехкала
Кудах
Куз-Адинхейль
Куз-Дарихан-Хейл
Куз-Тасан
Куз-Хадоу-Хейл
Кук
Кулайи-Ядгар
Кули-Бабур
Кули-Шерайбаригав
Кулухшах
Кульбед
Культургу
Кумаги-Бала
Кумаги-Пайн
Кундалу
Кундар
Кундел-Каш
Кундел-Каш
Кунди
Кундирах
Кундули
Курбанмурда
Кургханак
Курех
Курка
Курмордех
Кур-Санг
Курсангак
Курсу
Куту
Кутуланк
Кух-е-Риг
Кухнадех
Кухна-Дех
Кухнадехи-Бинигар
Кучнай-Бабри
Куша
Кушах
Кушах
Кушахи-Пайн
Кушах-йе-Ашай
Кушах-йе-Петавковл
Кушех
Куши-Барик
Кушк
Кушнак

Л Лаванг
Лавул-Хейл
Лагхават
Лагхар
Лагхари
Лагхари
Лайегх
Лалахейль
Лали
Лаливал
Лал-Мохаммад-Хейл
Лалхан-Хейл
Лал-Чак
Ларга
Лариан
Лар-Калай
Латек-Калай
Латиф
Лашкар-Кала
Лашко
Леван
Леван
Лендах-Хейл
Лесак
Лиас
Лилактур
Лилизи-йе-Джонуби
Ловдах
Ловдах
Ловлах
Ловто
Луй-Бабри
Луй-Тангай
Луман
Лухак

М Мабайнсохта
Мадел-Хейл
Мадок
Мадо-Кала
Мадрас
Мазар
Мазар
Мазар
Мазар
Мазид
Мазид
Майдан
Майдан
Майлор
Майсах
Макам
Маках
Мактак
Маланг-Хейл
Малах
Мала-Хейл
Малекак
Малек-Дин
Малек-Хейл
Малек-Хейл
Малекшах
Малестан
Маликходжагай
Мали-Хейл
Мальхи
Мама
Мамурвал
Мамуш
Манакей
Манак-Хейл
Манар
Мангах
Мандадех
Манки
Мантаках
Манур-Кала
Маншур
Мапан
Марболагх
Марвардар
Марказикуша
Маркази-Наудех
Марковл
Маркулак
Маров-Хан
Марханех
Мастак
Мастан-Кала
Мастан-Хуне
Маст-Хейл
Мате
Махмуд
Мачрах
Машаки
Машал
Машизи
Мейданак
Меланай
Мензи
Мераджан
Мерианей
Мериани
Мериани
Метар
Метар-Говдели
Метахан
Мета-Хейл
Мехман
Миадад-Кала
Миан
Миана
Миана
Мианджу
Мианех
Мианех
Мианех
Мианехбид
Мианех-Гандаб
Мианехданг
Мианех-Дех
Мианзех
Миани
Миантов
Миантов
Милав
Минай
Мина-Хейл
Минковл
Минкулак
Мир-Аввал-Мир-Хан
Мирай
Мирак
Мир-Алам
Миран
Мир-Ата-Кала
Мир-Ахмад-Хоне
Мирбай
Мир-ДЖан
Мирзавал
Мирза-Хан
Мир-Хейл
Мовманд-Кала
Мовнди
Мовпай
Могхолгай
Моздур-Кала
Мокай
Мокарраб
Мокор
Мокори
Мокор-Калай
Мокум
Мола-Хейл
Молла-Ахмад-Годал-е
Молла-Голан-Кала
Молла-ДЖана
Моллайан
Моллайан
Молла-Кала
Молла-Новруз
Молла-Овранг
Молла-Салим-Калай
Молла-Хамо
Момен-Хейл
Морадай
Морвари
Мортеза-Хан
Мостаджер
Мофти-Кала
Мохаммадак
Мохаммад-Али
Мохаммадиар
Мохаммад-Омар-Калай
Мохаммад-Омар-Калай
Мохаммад-Хейл
Мохебболлах
Мохманд
Мочун-Хейл
Муклай
Муллаливар
Мумах
Мунгур
Мундай
Мур-Болагх
Мурза-Хейл
Муриани
Муриани
Муса-Али
Мусазай
Мусар-Хейл
Муса-Хан-Калай
Муса-Хейл
Муса-Хейл
Мустауфи
Мустуфи
Мухаджирин
Мучай
Мушакан
Мушаках
Муш-Хейл
Мыа-Дадвал
Мыа-Дадвал

Н Наваз
Навай-Кариз
Навай-Хедов-Хейл
Навай-Хедохел
Навай-Хуне
Навархоррам
Навах
Навваб-Хейл
Наве-Гердах
Наве-Кала
Наверковзи-йе-Бала
Навех-йе-Пашаи
Навех-йе-Сангпаридах
Наврак
Навур-е-Зардак
Навур-е-Чупан
Навур-е-Шам
Нагу
Назак
Назар-Мохаммад-Хоне
Назар-Хан-Калай
Назар-Хейл
Найджуй
Най-е-Бала
Най-е-Ширахмад
Найи
Найкала
Найковл
Наймуддин-Карез
Найтугхай
Накам
Накам
Нала
Налайи-Калан
Налайи-Хурд
Налах
Налах
Налех
Нангах
Нанго
Нани
Нани-Гхунд
Нармай
Наскили
Насов-Хейл
Насузи
Насу-Хейл
Натар
Натар
Нат-Хейл
Наудех
Наудех
Наурози
Нахаши-Каландари
Нахейл
Нахейл-е-Шомали
Нахил
Нахил-Шамали
Нашрод-Дин
Наяк
Наяк
Негах
Нейзар
Нейзар-е-Петавковл
Нематай
Ниаз-Баба-Кала
Ниази
Ниази
Ниазоллах
Ниакол
Ниал-Хан
Никзи
Нилай
Нилай
Новабад
Новабад
Новдех
Новдех
Новдех
Нов-Дех
Нов-Дех
Нов-Дех
Нов-Дех-е-Морад-Али
Новдех-е-Парах
Новджуй
Новджуй
Нов-Калех
Нов-Кордак
Новрак
Новрак
Новрак
Новрак
Новрак
Новраки
Нока
Нох-Борджех
Нугхай-е-Олиа
Нугхай-е-Софла
Нумковл
Нурах
Нури-Кала
Нур-Хейл
Ньюи-Дагар
Ньюи-Кат-Хейл

О Обех-Карам
Обовту
Овланг
Овлангак
Овлгху
Овлгху
Овлиа
Овлсенак
Овлсенак
Овлу
Овргумяй
Оврках-Баба
Оврмордех
Овтахпур
Овтахпур
Овчак
Овчисанг
Окак
Олиадковл
Олиат
Омарвал
Осман-е-Гхани-Чанбар

П Паин-Калех-йе-Карналах
Пайак
Пайан-Калех
Пайбум
Пайванд-е-Муса-Хейл
Пайджалька
Па-йе-Ковтал
Пай-е-Ковтал
Пайех
Пайи-Коталь
Пай-Луч
Пай-Мастали
Пайтанги
Памкаш
Памкаш
Пана
Пана
Пана-Кала
Пандж-ДЖуй
Панкаш
Панма
Парад
Парахталах
Парисанг
Парчех
Пас-е-Карх
Пас-е-Хак
Паскад
Патан
Патах
Патиши
Патрах
Патьякундули
Патях-Вотах
Патях-е-Рахим-Бейг
Пачавал
Пашаханех
Паяндех
Паяндех
Паяндех-Хейл
Паяндех-Хейл
Паяндех-Хейл
Пейванд-Коштех
Пейровган
Пенджи
Петав
Петав
Петав-е-Ямбуд
Петавковл
Пиадехрах
Пиадех-Рах
Пиадех-Рах
Пиари
Пида
Пидгах
Пидгах
Пир-Ака
Пирахи
Пирдад
Пирзадеха
Пироги-Калай
Пир-Са‘ид-Дзадран
Пир-Шабаз
Питаб
Питаб-Калай
Питав
Повти
Подинах
Пордел-Калех
Пошт-е-Хак
Пошт-е-Чуб
Пурдел
Путвал
Пути-Калай

Р Рабат
Рабат-е-Кухнех
Рабов-Хейл
Рагхей
Радармани
Рад-Хейл
Раз-Бейг
Развалины Ачу
Развалины Зор-Хаду
Развалины Калайи-Танур
Развалины Калахушк
Развалины Мундау
Развалины Наудех
Рази
Раковл
Ракол
Рамак
Рама-Хейл
Рамзи
Рах-е-Калан
Рах-е-Рамах
Рахимдад
Рахимдад-Кала
Рахим-Калай
Рахим-Хейл
Рахман-Кала
Рахман-Калай
Рахман-Калех
Рахман-Хейл
Раххим-Хейл
Рашид-Хейл
Раят-Годале
Регак
Реза
Рехи
Рига
Ригак
Риг-ДЖуй
Роври
Ростам
Рубах
Руганикалай
Рузи-Кала

С Саадат-Кала
Сабагай
Сабзак
Сабзак
Сабзнала
Сабзпушан
Сабзсанг
Сабзсанг
Сабзсанг-Ва-Хайдар
Сабз-Чуб-е-Паин
Саби-Хейл
Сагсанг
Садайи-Найкала
Садрай
Саифуддин-Хел
Сайдо
Сайдо-Хейл
Сайех-Ханех
Сайех-Ханех
Сайидайи-Сихиехта
Сайн-Хейл
Саки-Хейл
Сако
Саксадех
Салам-Годал-е
Салам-Хейл
Сали
Салим-Хейл
Саманд-Калех
Сангав
Сангар
Сангар
Сангар
Сангбанд
Сангдех
Сангдех
Санг-ДЖуй
Санге-Алмас
Санг-е-Заедех
Санг-е-Лако
Санг-е-Машех
Санг-е-Сурах
Санге-Сурах
Санг-е-Шандах
Санги
Санги-Мири
Сангинак
Сангинаках
Сангкала
Сангковл
Сангтовл
Сангчалчи
Сангшандах
Сангшинда
Сараб
Сараб
Сараб
Сараб
Сараб
Сарав
Сарай
Сарасиаб
Сар-Болагх
Сар-Боленд-Кала
Сарболенд-Кала
Сарван
Сарван-Хейл
Сар-Гандаб
Сардайрах
Сардар-Кала
Сардар-Хан-Калай
Сардах-Банд
Сар-Дех
Сар-Дех
Сар-е-Амболагх
Сар-е-Бедак
Сар-е-Бид
Сар-е-Бирках
Сар-е-Бум
Сар-е-Голбинех
Сар-е-Дариа
Сар-е-ДЖисках
Сар-е-ДЖиш
Сар-е-Ковл
Сар-е-Оштормордех
Сар-е-Санг
Сар-е-Санг
Сар-е-Сомовч
Сари-Бед
Сари-Варка
Сари-Луман
Саричока
Саркандех
Сарковл
Сар-Ковл
Сар-Ковл-е-Сеыеда
Сарнакала
Сарпафай
Сарсадик
Сар-Совтах
Сартала
Сар-Тасан
Сар-Тасан
Сартовр-Баба
Сар-Фараз-Кала
Сарфараз-Кала
Сарфераз-Кала
Сар-Янгал
Саттар-Калай
Саусанг
Сафарвал
Сафарковл
Сафар-Коштех
Сафар-Хейл
Сафедсанг
Сахибхан
Сахи-Хейл
Сейдаи
Секечах
Селимак-Калай
Сенгаси
Сенджед
Сенджетак
Сепидар
Сефидсанг
Сефид-Санг
Сефид-Санг
Сех-Дивар
Сех-Калех
Сех-Кичах
Сех-Пай
Сех-Пай
Сеххак
Сеыеда-йе-Балхи
Сеыедан
Сеыед-Ебрахим-Калай
Сеыедкенад
Сеыед-Нур-Калай
Сиагаран
Сиазамин
Сиакаш
Сиатовп
Сиатовп
Сиату
Сиах-Багхалак
Сиах-Ботех
Сиахбуми-Шугла
Сиахбута
Сиахгел
Сиахдех
Сиахзамин
Сиахзамин
Сиах-Замин
Сиах-Замин
Сиахзамини-Найкала
Сиахкека
Сиахковл
Сиах-Ковл
Сиах-Ковл
Сиах-Коталь
Сиах-Петав
Сиах-Райг
Сиах-Риг
Сиах-Риг
Сиахсанг
Сиахсанг
Сиах-Санг
Сиах-Санг
Сиахсангак
Сиахсангак
Сиах-Сангак
Сиашегхлан
Сибак
Сибак
Сибак
Сибак-е-Новсех
Сидвал
Сини
Сирковл
Сихпая
Сихпая
Сихтопа
Слемази
Совбах
Совлбенак
Совмовч
Совр
Совр-Версек
Совтабордж
Соках
Солиман
Солиман-ДЖи
Солиманзаи
Солиман-Хейл
Солиман-Хейл
Солтан-Багх
Солтанзай
Солтани
Солтани
Сорхак
Сорхак-Бум
Сорхбини
Сорхдех
Сорх-Дех
Сорх-Дех
Сорхдивар
Сорхи
Сорхранех
Сорхталах
Сорхтуб
Сохтаджангаль
Спедар
Сперах
Спинах-Гхундей
Спинах-Кала
Спинах-Холах
Спине-Гхундей
Спин-Пане
Спин-Так
Спин-Так
Спи-Чешмех
Срах
Срах-Даргах
Срах-Кала
Срах-Кала
Старнай
Субах
Суджджа-Ахмад
Сунболагх
Суркай-Кала
Сурма
Сурук
Сурхав
Сурхдех
Сурхкангак
Сурху
Суфрах
Сухтай
Сухтех
Сухтех
Сухтех-Каш
Сухтех-Ковл
Сянди-Софла

Т Табахсар
Таблах-Ханех
Тадж
Таеб-Хейл
Таинах-Кешлак
Таинех-Даман
Тайбум
Тайнасохта
Такалгху
Талаби-Бегум
Таласанах-йе-Бала
Таласанах-йе-Паин
Талахси
Талех
Талканди
Талнах
Талхак
Талхак
Талхак
Талхак
Талхак
Талхани
Тамас
Тамкуль
Танатсах
Тангай
Тангай
Тангай
Танги
Танги
Танги
Танги-Гировы-Вардак
Танеххак
Тапкус
Тапкус
Тапур
Тарай
Тараки-йе-Шомали
Тарболагх
Тарболагх
Таргхай
Тареки
Тат-Хейл
Таханех
Тах-е-Налах
Тахт
Тахтахт
Тахуни
Тевах-Годар
Телбах
Тенфер
Тервак
Тервак-Карез
Тик-Кала
Тирнава
Тисен
Товби
Товгхай
Товкранг
Товлах
Товп
Товрни-Чанбар
Торгхах
Тормай
Тсалах
Тселерай
Тсере
Тугхан
Тугхни
Тужнах
Тукрик
Тумкуль
Турабаз-Кала
Тур-Кала
Тур-Кутси
Тут
Тучи
Тучи

У Удж
Узбак
Укулак
Ула-Хейл
Улигак
Ульгу
Уриски
Уса
Уса
Ушлан

Ф Фазел
Фазел-Хейл
Файдзо-Кала
Факир
Факиран
Факир-Кала
Факир-Кала
Фамкаш
Фарид-Калай
Фатех-Кала
Фатех-Хан
Фейз-Мохаммад-Хан-Кала
Фейзовал
Фирузи
Фурахтала

Х Хабиб
Хабиб-Годале
Хабиб-Калай
Хабиб-Хейл
Хавдайти
Хадарвал
Хаджджи
Хаджджигак
Хаджджи-Хейл
Хаджяллах
Хадо-Кала
Хайро
Хайров
Хакбадак
Хак-е-Карах
Хак-е-Хейр
Хак-е-Шарбат
Хаке-Шекар
Хакрез
Халамад
Халах-Хейл
Халил-Кала
Халифех-Чанбар
Халкабело
Хамат-Хейл
Хамзех
Хамзех
Ханабад
Ханайи-Абдульмихтар
Ханайи-Сейид-Сарвар
Ханан
Хандак
Ханехдарха
Ханзама-Хейл
Хани-йе-Олиа
Хани-йе-Софла
Хани-Хейл
Хан-Кала
Хан-Куровнах
Хан-Махмуд-Кала
Хано-Кур
Хану-Хейл
Хан-Хейл
Хар-Болагх
Харгардан
Харгуш
Харджуй
Харзар
Харзар
Харковл
Харковл
Харкуль
Хармордех
Хармордех-йе-Бала
Хармордех-йе-Паин
Харовти
Харовти
Харовти
Харсал
Хартизак
Хартизак
Хартовгхай
Харун-Кала
Харунхейл
Хархашах
Харчовш
Хасан
Хасан-е-Балуч
Хасан-Калех
Хасан-Хейл
Хасан-Хейл
Хастех
Хасти
Хата-Хейл
Хатм-е-Олиа
Хафт-Асиаб
Хашак
Хашимбахт
Хваджех-Абдал
Хваджех-Багал
Хваджех-Занги
Хваджех-Ровшан
Хваджех-Хейл
Хваджех-Хейл
Хварки
Хваях-Хел
Хвош-Кадир
Хвош-Кол
Хвош-Морад
Хвошхали
Хедир-е-Бала
Хедир-е-Паин
Хедоу-Хейл
Хейдар
Хейдар-Рах
Хейрабад
Хейр-од-Дин
Хейрханех
Хейр-Хваджех
Хер
Хешар
Хешарак
Хида
Хилальхейль
Химат
Ховдзаи
Ховсай
Ховшли-йе-Паин
Ходжагурумбу
Ходжадака
Ходжакуль
Холахковл
Хомари
Хомар-Хейл
Хомри
Хормаковл
Хосейн-Хейл
Хошкабех
Хошк-Кариз
Хошкковл
Хошкковл
Храй
Хтак
Хуниан
Хуниан
Хурдак-Кархачи
Хутак
Хутак-е-Олия
Хутак-е-Софла
Хутеко-Калай
Хуш-Абдал
Хушккуль

Ч Чавни
Чагхари
Чадах
Чака
Чака
Чакар
Чакар
Чаках
Чаках
Чаках
Чаках
Чакахи-Ларга
Чакмак
Чал
Чал
Чаль
Чальма
Чаманди
Чамбар
Чамбар
Чамбар
Чамбара
Чамбари-Варка
Чамборан
Чамри
Чанбаран
Чанбаран-Молла-Хейл
Чанбар-е-Амр-од-Дин
Чанбар-е-Башир
Чанбар-е-Вали-Мохаммад
Чанбар-е-Молла-Мохаммад-ДЖан
Чанбар-е-Молла-Фатх
Чанбар-е-Паяндех
Чанбар-е-Сеыед
Чанбар-е-Хабиболлах
Чанбар-Калай
Чангах
Чандариан
Чандариан
Чапрах
Чапри
Чарагсанг
Чарале
Чардех
Чар-Калех
Чартир
Чархав
Чахарбагх
Чахар-Багх
Чахар-Дех
Чахар-Дивар-е-Молла-Али
Чахар-Дивари
Чахар-Калех
Чахар-Калех-йе-Джонуби
Чахар-Калех-йе-Шомали
Чахартахта
Чахар-Ханех
Чахарчашма
Чахаршамбех
Чахар-Шанбех
Чахбак
Чах-е-Асп
Чачар
Черган
Чехел-Багхтуй-Пашаи
Чехел-Багхтуй-Уки
Чехел-Гонбад
Чехел-Дохтаран
Чехел-Духтаран
Чехел-Тан
Чешмех-йе-Афзал
Чиджи
Чина
Чинах
Чинех
Чинивал
Чоби-Бусид
Човрбег
Човркех
Чуби-Маска
Чубшандех
Чуджйан
Чука
Чур
Чурак
Чухай

Ш Шаба-Хейл
Шаба-Хейл
Шабнам
Шавал
Шагханах
Шагховлай
Шадек-Кала
Шади-Кала
Шадо-Кала
Шадоузай
Шайган
Шайрджан-Кала
Шайтана
Шайтанех
Шакариз
Шакарин
Шалах-Хейл
Шалехгол
Шализ
Шали-Хейл
Шамали-Каш
Шамали-Синзи
Шамардан
Шамах-Хейл
Шамсуддин
Шамшай
Шанахтагай
Шанах-Хейл
Шарки-Мул-Хейл
Шарки-Муриани
Шарчешмех
Шату
Шатури
Шафи
Шаф-Хейл
Шахаб-од-Дин-Кала
Шахаб-од-Дин-Кала
Шах-Аб-ол-Фатх
Шахабук
Шахак
Шахбаз
Шахберди
Шахбид
Шах-Бид
Шахбидак
Шахгол-Хейл
Шахджуй
Шахджуй
Шахджуй
Шах-ДЖуй
Шахебзадех-Кала
Шах-е-Гармаб
Шахзадех
Шахзадех
Шахи
Шахин
Шахин-Келай
Шахкох
Шахлай
Шахмозди
Шахр-е-Бала-йе-Хават
Шахр-е-Паин-е-Хават
Шахрзайда
Шах-Товри
Шахту
Шах-Ховзи
Шахходжа
Шаши
Шаш-Кухнах
Шашьяка
Шебар
Шебар
Шеддик-Кала
Шейхабад
Шейхан
Шейхан
Шейхджуй
Шейхи-Годале
Шейхо-Кала
Шейх-Човгхан
Шекар
Шелах
Шелах
Шемолзи
Шемук-Хейл
Шему-Хейл
Шенях
Шенях
Шерабад
Шерай
Шерга
Шефкал
Шеш-Борджех
Шеш-Кохнех
Шешт
Шеыед-Хейл
Шибковл
Шинах
Шинкай
Шинкай
Шин-Уэрсек
Шинях
Шинях
Шинях
Шинях
Шинях
Шинях
Шинях
Ширабад
Шир-Боз
Ширдагх
Ширджан
Ширех
Ширзадех
Шир-Кала
Шир-Ковл
Шир-Хан
Шир-Хан
Шир-Хейл
Шлем-Хейл
Шогхалкар
Шоковр-Калай
Шокух
Шомали-Абол-Кала
Шомали-Гарай
Шомали-Говдали
Шомали-Ньюе-Хуне
Шомали-Чамбаран
Шотан
Шугла
Шур-Аб

Э Эж-Калай
Эрмайи-Гулькох
Эсфан-Дех
Эшан-Кала

Ю Юсуф-Хейл-Калай

Я Яббар
Яббар-Кала
Явдори
Явзари
Явковл
Явковл
Ягхату-Гхазни
Якаргхан
Якуб
Ялалзаи
Ямал
Ямал
Ямал-е-Паин
Ямал-Хейл
Ямал-Хейл
Ямех-Олиа
Ямият
Янак
Янгалак
Янгалак
Янг-Али
Янграйгх
Ярак-Кала
Яру
Яхангир-Кала
Яхангир-Кала
Яхангир-Калай