Маршруты

Забуль (Афганистан) - населенных пунктов 1326Полный список городов, населенных пунктов в регионе Забуль, выведенных в алфавитном порядке.


А Абазей
Аббас-Хейл
Абд-ол-Кадер
Абд-ол-Кайум-Калай
Абд-ол-Калай
Абдоллах-Калай
Абдоллах-Калай
Абдоллах-Хан-Калай
Абдоллах-Хан-Калай
Абд-ор-Рахман-Калачех
Абд-ор-Рахман-Хейл
Абд-ор-Рахман-Хейл-Кариз
Абд-ос-Салам
Абдул-Баки
Абдул-Хак-Келай
Аблайту
Авдакей
Ага-Шахеб-Калай
Агха-ДЖан
Агхел-е-Касем
Агхел-е-Мохаммад-Реза
Адам-Кандах
Адизай
Адин-Чинах
Адире-Калай
Адо
Адулай
Азамат
Азам-Кала
Азатак
Азизоллах-Хан-Кала
Айуб-Келай
Ака-Мухаммад-Келай
Аладин-Кариз
Алакехдари-Аргхандаб
Алакехдари-йе-Атгхар
Алам-Кариз
Аламоддин-Минах
Аламсанг
Ала-од-Дин-Кариз
Аласанг
Алаяргхах
Алдай-Калай
Алидад-Калай
Али-Мохаммад-Калай
Али-Талири-Калай
Алматай
Амак
Амаран
Амбаргай
Амбаргай
Аминджан-Ханех
Амир-ДЖан-Калай
Амир-ДЖан-Калай
Аммах-Калай
Анагай
Анар
Анарту
Ангури-Калай
Ангур-Калай
Андай
Андар
Андар
Анджир
Апаран
Апяр
Аргхар
Арел
Атайсу
Ата-Мухаммад-Келай
Атузи
Ахвондзадех-Шелах
Ахвонд-Калай
Ахвонд-Хейл
Ахмад-Кала
Ахмад-Шах-Хейл
Ахтар
Ахтар-Мохаммад-Калай
Ахтар-Мохаммад-Калай
Ахундзадах-Хел
Ахундзадех-Шахеб-Калай
Аху-Чинах-Калай
Ашгхари
Ашгхар-Хейл
Ашеки-Калай
Ашраф-Хейл

Б Бабадал
Баба-Кере
Бабу
Бабузаи
Бабур
Багван
Багх
Багх
Багхак
Багхгай
Багхгай
Багхчахар
Бадамак
Бадамак-Калай
Бадамтовы
Бадин
Баду-Калай
Бад-Хейл
Базид-Хейл
Баз-Мухаммад-Келай
Базугай
Байлогх
Бакарзи-Чинах
Бакер-Калай
Баки
Баки-Калай
Бакурзаи
Бакурзай-Калай
Бакурзи
Бала-Дех
Балендварх
Балуджан-Калай
Балухчуне
Балуч-Калай
Балуч-Калай
Бамизай
Бангеш
Банд
Банд
Бандаки
Банд-е-Герденай
Банд-Калай
Банд-Калай
Бао-Кала
Баракат-Кур
Баран-Чинех
Барарак
Барахан
Барахел
Баргах
Баргханту
Барик
Бар-Калай
Барлагхо
Барлаки
Бар-Сур-Гхбарг
Бар-Харовти
Басовхейл-Волах
Басухейл
Басухел
Басян
Бахаи-Калай
Бахтарах
Бахтнамех
Башах
Башах
Баяннах-Калай
Белав-Калай
Бигхасти
Бидак
Биленд-ДЖой
Бинибарик
Бовко-Калай
Бовлан
Бовлан
Бовхарах
Богхра-Калай
Болухел
Бордж-Янги
Борудж-Калай
Брай
Бредж-Калай
Бува-Хейл
Будегх
Буд-од-Дин
Булдак
Бустан-Хейл
Бутав
Бухчайай
Буш-Хейл

В Вакил-Кур
Валан-Робат
Вали-Кариз
Вали-Мохаммад-Калай
Вали-Мохаммад-Калай
Вач-Калай
Вети
Ветовб
Веч-Гожах
Веч-Тугхай
Вичкалай
Войар
Волангак
Волах
Вормами
Вочакай
Вудкал
Вулгай
Вулгай
Вулги-йе-Шамали
Вулги-йе-Юнуби
Вуркач-Калай

Г Габро
Гавмордех
Гагези-Калай
Гадай
Гаджуй
Газак-Калай
Галей
Гандаб
Гаранг
Гардав
Гардо
Гарё-Келай
Гармам
Гарнай
Герабандах
Гердай
Гердай
Гердей-Техай
Гердиан
Геру
Гидарго
Гижакай
Голаб-Шах-Келай
Голай
Голб-од-Дин
Голзар-Калай
Гол-Калай
Гонбад
Гуду-Хейл
Гумковл
Гум-Ковл
Гурамай
Гурзаи
Гуряй
Гусалех-Ханех
Гхазгай-Калай
Гхарай
Гхарби-Варгхар
Гхарби-Гхолам-Наби-Калай
Гхарби-Де-Никех
Гхарби-Кализай
Гхарсанг
Гхат
Гхатах-Вонах
Гхатах-Спинах
Гхбаргай
Гхбаргай
Гхбаргай-Калай
Гхбаргей
Гхбарге-Калай
Гхважи-Басовхейл
Гхварйасах-Калай
Гхет-Калай
Гховрдзам-Калай
Гховч-Дех
Гхолам-Хасан-Кур
Гхугхах
Гхуджоврак
Гхундах-Пуршах
Гхунди-Калай
Гхури-Калай
Гхуюр
Гхуярак

Д Даб
Дави
Давигар-Калай
Давланах
Даволах
Давудзай
Давуд-Хейл
Давуд-Шах-Келай
Даги-Кели
Дадай
Дади
Дамах
Дангар
Дангар-Хейл
Дангар-Чинех-Тархах
Даразковл
Дарах
Дарах
Дарвазгхан
Дарвазехгай-Калай
Даргай
Дариа
Дафтани
Даханех-йе-Бутав
Даханех-йе-Голзар
Дахан-е-Хундиан
Дахру
Де-Абд-ор-Рашид-Чамбар
Де-Агха-Калай
Де-Акбар-Хан-Келай
Де-Бабар-Калай
Де-Балуч-Калай
Де-Башар-Чинах
Де-Бовм-Калай
Девалак
Девалгай
Дегак
Де-Гхбарге-Калай
Де-Гхрах-Пастак
Де-Зиарат-Калай
Де-Какарано-Келай
Де-Какаро-Чинах
Делавар
Делбаз-Хейл
Демах-Амбар
Де-Мовлави-Дзай
Де-Молла-Бустан-Калай
Де-Молла-Калай
Де-Назар-Мохаммад-Кур
Де-Нарендж-Калай
Де-Насаро-Калай
Де-Незам-Кур
Де-Падо-Келай
Де-Парде-Калай
Де-Пулари-Калай
Де-Саййид-Шайлах-Келай
Де-Сорх-Аб-Калай
Де-Сорхсанг-де-Сар-Калай
Дех
Де-Хавро-Калай
Де-Хаджджи-Сеыед-Омар-Калай
Де-Хаджджи-Хан-Мохаммад-Калай
Де-Хайр-Гол-Калай
Дех-Афгханан
Де-Шал-Жарандах
Де-Шапо-Калай
Де-Шариф-Калай
Де-Шир-Кариз
Джагх
Джагх
Джагхту
Джайвал
Джакджи
Джалу
ДЖана
ДЖанан-Калай
ДЖанках
ДЖанкурах
ДЖанутсай
ДЖароллах
Джиджгах
Джилах
Джовзар
Джовхтаран
Джовшах
Джогху
Джолгех
Джомех-Хан-Калай
Джонуби-Волах
Джонуби-Гарай
Джонуби-Есмаили
Джонуби-Кариз
Джонуби-Мама-Хейл
Джонуби-Сар-Даррех
Джонуби-Ширак
Джонуби-Ятимак
Джугян
Дзангалах
Дзангали
Дзангал-Калай
Дивалги-Кели
Див-Ханех
Дилей
Дино-Коврунах
Диптарак
Долагай
Долах
Домджуй
Доранай
До-Руди
Доулат-Хейл
Доулат-Хейл
Доулат-Хейл
Дри-Гхат
Дури
Дуру
Дуст-Мохаммад

Е Ебрахим-Хейл
Ебрахим-Хейл
Ебрахимхейл-е-Воста
Ебрахимхейл-е-Олиа
Ебрахимхейл-е-Софла
Екрак
Емад
Есхакзи-Калай

Ж Жали
Жамарианей
Жир-Кариз

З Завар
Заварах
Загхай
Закузи
Залах-Кала
Зами-Калай
Зарах-Кала
Зарах-Кала
Зарбарак
Заргар
Заргаран
Зардад
Зардалу
Зардалу
Заре-Хуне
Зариф-Келай
Зарсанг
Зафар-Хейл
Захер-Ханех
Зековзи
Зиарат
Зир-Санг-Калай
Зор-Келай
Зорматиан

И Инджар
Индзергай
Ирд
Иси-Хейл
Исмаил-Калай
Исхакзи

К Кабаргх
Кабаргховы-Бала
Кабаргху
Кабаргху
Кабли
Каболах
Кабургхах
Кавшак
Кадалак
Каджбаз
Кадру-Калай
Каду
Кажаванд
Кайкавут
Кайум-Калай
Какаран
Какаран-Калай
Какархан-Калачех
Кал‘ах-йе-Бурдж-е-Санги
Кал‘ах-йе-Рашид
Кал‘ах-йе-Рашид-Кала
Кала
Кала
Кала
Кала
Калагай
Калагей
Каларгхан
Калат-и-Гхилзаи
Калах
Кала-Хейл
Калачах
Калех-йе-Абд-ол-Хан
Калех-йе-Садоллах
Калех-йе-Сарвар
Калех-йе-Шафар
Кализи
Камкай-Шейхукалай
Канат-е-Баракзай
Канат-е-Манди
Канджак-Карез
Кандил
Карамай-Чавгай
Карам-Кала
Каранг-Калай
Караташ-е-Олия
Караташ-е-Софла
Карварай
Каргхах
Карез
Карезгай
Карезгай
Карез-е-Мазар
Карех-Багхи
Карех-Бид
Кариех-йе-Айни-Бала
Кариех-йе-Айни-Паин
Кариех-йе-Аях
Кариех-йе-Баба
Кариех-йе-Багхучари
Кариех-йе-Воста
Кариех-йе-Гав-Маст
Кариех-йе-Герд
Кариех-йе-Заф-Джуй
Кариех-йе-Каши-Горг
Кариех-йе-Лилизи
Кариех-йе-Санг-е-Зар
Кариех-йе-Сарав
Кариех-йе-Шами
Кариех-Чинех
Кариз
Кариз
Кариз
Кариз
Кариз
Кариз
Кариз
Каризгай
Каризгай
Каризгай
Каризгай
Каризгай
Каризгай-йе-Пайан
Кариз-е-Мирза
Кариз-е-Мохаммад-Хосейн
Кариз-е-Шайх-Якуб
Карийех-е-Вардак-ха
Кари-Калай
Кари-Кариз
Каркарак
Каркундуй
Каркурах
Каро-Хейл
Катасанг
Катах-Бид
Катлей
Катс
Кафтар-Ханех
Каш
Каш
Каша
Кашаней
Кашани
Кашани
Кашмирак
Кашмиран
Кашмир-Хейл
Кебай
Келли-Калай
Киам-од-Дин-Калай
Киту-Олиа-Калай
Кифак
Кишани-Калай
Клаках-Гхбаргах
Ковгхи-Калай
Ковкари
Ковл-е-Авгхан
Ковл-е-Бамрад
Ковл-е-Гонбад
Ковл-е-Паяндех
Ковнак-е-Олиа
Ковртках
Ковталак
Ковтанах
Корум-Калай
Кудай
Кудак
Куз-Команди
Кулах-Хешт
Кули-Газ
Кулмай
Кулраят
Кунаг-е-Олиа
Кунаг-е-Софла
Кунагх
Кундалан
Кургхан
Кургхан
Курех-Санг
Куркай
Кутикар
Кучкай
Кучнай-Дерки
Кучнай-Джолгех
Кучнай-Зардалу
Кучнай-Калай
Кучнай-Кариз
Кучнай-Махай
Кучнай-Спинах
Кучнай-Хака
Кучнай-Хвар
Кучнай-Шор
Кушах
Куяй
Кшатах-Калай

Л Ла‘лгай
Лагхар
Ладжвар-Келай
Лайру
Лакарай
Лакей-Калай
Лала-Шахид-Калай
Лали
Лали-Калай
Лал-Мохаммад
Ландай
Ландай-Калай
Ландай-Кариз
Ландай-Келай
Ланджи-Хейл
Латек
Лахари-Калай
Лахсанг
Лаштай
Лварах-Марханджак
Лваргай-Чинах
Лвар-Калай
Лвар-Карварай
Лвар-Команди
Лвар-Нарай
Лгад
Леваней
Лекак
Лендей
Ликак
Лмархези
Лой-Дерки
Лой-Карез
Лой-Терай
Лой-Шейхукалай
Лудин
Лудин
Лудин-е-Гхарби
Лудин-е-Шарки
Луй-Джолгех
Луй-Енджергай
Луй-Зардалу
Луй-Калай
Луй-Махай
Луй-Танах
Луй-Хасан-Хейл
Луй-Шур
Лутах

М Мавладад-Шелах
Мадо
Мазгхар
Майданкалай
Майлун-Калай
Майндж-Волах
Майну-Калай
Маланг-Калай
Маланг-Ханех
Малек
Малек-Хейдар-Калай
Маликзаи
Мали-Хейл
Мали-Хейл
Мали-Хейл
Мама-Есмаил
Мамахто
Манан-Хонех
Мана-Хейл
Мангал-Хан
Манго
Манго
Манго
Мандав
Мандан-Хейл
Мандах
Мандах
Мандах
Мандах
Манджар-Хейл
Мандзаки-Калай
Мандузай
Марани
Марах
Мар-Болагх
Маргхай
Марханджак
Марьяни
Марям
Масовр-Хейл-Калай
Мастаковл
Матах
Матей
Махалли-Хокумат
Махмуд-Хейл
Мейдан-е-Олия
Мейдан-е-Софла
Мелизай-Калай
Меран
Мианах-Шах
Мианех
Милтанай
Мина
Мирагха
Мирак
Мир-Али
Мирза-Абдоллах-Хан
Мирза-Али
Мирза-Гол-Мохаммад
Мирза-Файзоллах
Мирзи
Мир-Хамзех-Калай
Митах
Мовди-Хейл
Могховлзай-Калай
Могхолзай
Мокарак
Молки-Заи
Молла-Абдоллах-Калай
Молла-Абдоллах-Коврунах
Молла-Акрам-Калай
Молла-Балуч-Калай
Молла-Бахлул-Коврунах
Молла-Васил
Молла-Дин
Моллайан
Моллайан
Моллайан
Моллайан
Молла-Карим-Калай
Молла-Файзо-Калай
Молла-Хейл
Молла-Шади-Калай
Морад-Хан-Калай
Моргхаби
Моргхан
Моргхдулнах
Мослем-Заи
Мохаммад-Алам-Калай
Мохаммад-Али-Калай
Мохаммад-Анвар-Калай
Мохаммад-Афзал
Мохаммад-Ашгхар
Мохаммад-Дин-Калай
Мохаммадзай
Мохаммади
Мохаммад-Калай
Мохаммад-Калай
Мохаммад-Насим-Калай
Мохаммад-Расул-Ханех
Мохаммад-Фазел-Хан-Калай
Мохмандзай-Калай
Мулла-Амир-Ахмад-Калай
Мултан
Мунгур
Мурпай
Мурьяни
Муса-Зай
Муса-Хейл
Муса-Хейл-Калай
Мухаммадзаи
Мухаммадзаи
Мухаммад-Йар-Келай
Мухаммедзу-Карез
Мучамед-Дшан
Мушковр
Мушмани
Мушханех
Мяндз-Калай

Н Набархо
Набарху
Набарху
Наваб-Хан-Калай
Навах
Наджуй
Назар-Мохаммад-Гхат
Нали
Нарай
Нарай-Калай
Нарай-Туй
Наргхан
Наределай-Сехар
Наринак-Чинех
Нарлит
Насовзи
Насузи-Калай
Натулай
Натули-Калай
Нахил-Юнуби
Нахре-Бабру
Нашер-Хан-Хунех
Нашер-Хейл
Нашроллах-Хейл
Наяк
Нганди
Незам-од-Дин-Калай
Никехгано-Кели
Никназар-Калай
Никнам
Нимакай
Нимрузи
Новабад
Новбаби
Новбали-Дади
Новрак
Новрах
Новхиз
Нур-Мохаммад-Калай
Нур-ол-Хак-Калай
Нухманд
Ныалак-Калай

О Оврикар
Олум-е-Лала-Калай
Олум-е-Олиа
Олум-е-Софла
Омар-Буйен
Омар-Заи
Омарзай
Омарзай
Омархейл
Омар-Хейл
Омар-Хейл-Калай
Отакзи
Отукзаи

П Пайех-Хейл-Калай
Пай-Калай
Пай-Навах
Пай-Навах
Пайов-Хан-Кала
Пай-Санг
Пам-Хак
Папи
Пасани
Пастак-Ханех
Патухейл-Калай
Пат-Хейл
Пача
Паяндех-Хейл
Певоре-Гхбаргай
Петав-Калай
Пешай
Пизван-Калай
Пир-Кол
Пир-Мохаммад-Хейл
Питаб
Повпулзов-Селам
Повртах-Калай
Повртах-Каризгай-Калай
Повртах-Шегловн-Калай
Повти
Помбах
Потаи-Келай
Потей-Калай
Пуздар-Калай
Пул-е-Савз
Пумбазар
Пунги-йе-Шомали
Пурлахейл
Пуршай
Путай
Путай

Р Рабаджуй
Равизай
Рагх
Рагхах
Рамази
Рамази-Калай
Рахимдад-Калай
Рахматоллах-Хан-Калачех
Рендай
Риган
Римай
Роди-Келай
Ростам-Калай
Рубагак
Руд-е-Басо-Хейл
Рузек
Рустам-Келай

С Савсанг
Савт-Хейл
Савут-Хейл
Савут-Хейл
Савут-Хейл
Савут-Хейл-Калай
Сагена
Садарсанг
Садозай
Саду-Кала
Саифо-Келай
Сайгхан
Саййид-Мухаммад-Келай
Сайфо-Калай
Сакзай
Салам-ДЖан-Келай
Салам-Калай
Самандар
Самугай
Самчак-Калай
Сангар-Гхат
Сангар-Карях
Сангнегар
Санг-Таму
Сандабуз
Санзар
Сараб-ва-Андар
Сарак
Сарак-Калай
Сар-Асп
Сарах-Гхбаргах
Сарбилагх
Сар-Волах
Саргом-Калай
Сардар
Сардар-Кала
Сареванхейл-Калай
Сар-е-Кади
Сар-е-Ямал
Саризи
Сари-Марчаб
Сар-Калай
Сар-Навах
Сартезай
Сар-Хенджак
Сар-Чешмех
Сафидар
Саягаз
Севай
Сефид-Болак
Сеыедан
Сеыедан
Сеыедан
Сеыед-ДЖан
Сеыед-Заи
Сеыед-Омар-Калай
Сеыед-Хейл
Сиах-Замин
Сиах-Замин
Сиах-Мурчак
Сиах-Навор
Сиах-Хундех
Сиах-Чуб
Сиах-Чуб-Калай
Сивак
Синагей
Синан
Син-Байн
Синджид
Синзаи
Сини-Калай
Сиркай
Сиутшев-Калай
Сиховр
Скечах
Совлан
Совркай-Зауэрах
Совркай-Тангай
Совркай-Тангай
Совр-Рагхех
Совхак
Солимани
Солиман-Хейл
Солтанзи
Сорхаган
Сорх-ДЖуй
Сорх-ДЖуй
Сорхчак
Сохта
Сохтах-йе-Шамали
Сохтах-йе-Юнуби
Спандан
Спилед
Спин-Гхбаргах
Спине-Хоне
Спинкай
Спин-Хуне
Спирех
Спи-Тут
Срах
Срах-Шах
Стурианай
Сур-Гхбарг
Сури-Калай
Суркай-Тангай
Сур-Кани
Сухай
Схвандар
Схвандар-Исихейл

Т Табут
Таварай
Тавиз-Хейл
Та-Волах
Тагхан-е-Шамали
Тагхан-е-Юнуби
Тагховнтай
Таер-Калай
Тайбаз
Тайлум
Так
Такарай-Калай
Такату
Тале-Майдан
Тана-Чах
Таначуй
Тангай
Тангай
Тангай
Тангай
Тангай
Тангай
Тангай-Калай
Тангак
Танур
Тарин-Милтанай
Тарлик
Тарнавах
Таров-Хейл-Калай
Тару
Тати
Тахумджуй
Тахунак
Телерай
Телирай
Тервоки
Терхе-Келай
Товрах
Товрах-Биалах-Калай
Товрах-Гхундах
Товхи-Селам
Товшели
Торай
Тор-Ака-Кели
Торах
Тор-Келай
Трив
Тсалерай
Тсерай-Ловдин
Тугарак
Тугхрат
Тукарак
Туки
Тукми
Тумзи
Тунгар
Турвам
Турвах
Турган
Тури
Туризи
Тур-Катс
Турлугх
Тур-Такунах
Тур-Шелах

У Удманай
Улама
Улгай
Умин-Хейл
Ургхумикал
Уэти-йе-Паин
Уэч-Тугхай

Ф Фазел-Хан-Калай
Фазл-од-Дин-Калай
Факир
Факир-Калай
Факир-Калай
Фатех-Мохаммад-Калай
Фатех-Шелах
Фатурай
Фатхоллах-Хейл
Фатххан-Калай
Фирузи
Фируз-Хан
Фоладгай

Х Хабиб-Коврунах
Хабиболлах-Калай
Хавасиан
Хаджджи-Абдолсаттар-Калай
Хаджджи-Баханах
Хаджджи-Бовйен
Хаджджи-Кайир
Хаджджи-Молла-Якуб-Кала
Хаджджи-Мохаммад-Омар-Калай
Хаджджи-Рузи
Хаджджи-Солтан
Хаджджи-Тадж-Мохаммад
Хаджджи-Тарин-Калай
Хаджджи-Торк
Хаджджи-Хан
Хаджджи-Худжо-Калай
Хаджи-‘Абдуллах
Хаджи-‘Абдуллах-Келай
Хаджи-‘Абд-ур-Рауф-Келай
Хаджи-Байан-Келай
Хаджи-Буйин
Хаджи-Майян-Шах-Келай
Хаджи-Саййид-Хабиб-Келай
Хаджи-Тарин
Хаджи-Фатех-Хан-Келай
Хаирабад
Хаир-Рахман-Келай
Хайани-Калай
Хайдарай
Хайдарай
Хак-е-Кохнех
Хакеран
Хала
Халал-Чинех
Халекдад-Коврунах
Халекдад-Хан
Халил
Хал-Коврунах
Хамид-Келай
Хамидоллах-Калай
Хамран
Ханан-Кала-Калай
Ханджу
Ханизаи
Хан-Кала
Хан-Калай
Хан-Калай
Хан-Калай
Хан-Коврунах
Хан-Мохаммад
Хан-Мохаммад-Калай
Хану-Хейл
Хан-Шамалзай
Хар
Харано-Котей
Харботтех
Харбулак
Харвани
Харгилу
Харгилу
Хар-ДЖуй
Харнай
Харовти-Калай
Харсанг
Хасан-Хан
Хасан-Хан-Калай
Хасан-Хейл
Хасах-Хейл
Хатунак
Хашем-Калай
Хваджех-Атис
Хваджех-Атис
Хваджех-Бак-Калай
Хваджех-Гук
Хваджех-Гхорумбан
Хваджех-Занги
Хваджех-Хейл
Хваджех-Хейл
Хваджи
Хвази
Хварах
Хваяк
Хваях-Мухаммад-Келай
Хвош-Ковл-Калай
Хезарбоз
Хезари
Хейдари-Калай
Хейл-е-Малал
Хейл-е-Хаджджи-Гхолам-ДЖан
Хейр-од-Дин-Калай
Хелету
Хенгай
Хенджакак
Хешхату
Хешхату
Хиру
Хишк
Ховстей
Ходададхейл-Калай
Ходайдуст-Калай
Ходайнур
Хокумат-е-Шинкай
Хорам
Хоруч-Калай
Хоса
Хошк-Абех
Хошк-Аб-е-Хезар-Хейл
Хулгай
Хунай
Хундакай
Хундиан
Хуни
Хурдак
Хуршайд

Ц Цоай-Калай

Ч Чав
Чавгай
Чавгай
Чавгай
Чавгай
Чавгей
Чавни
Чагай
Чагхмат
Чаканак
Чаканак
Чакар-Хейл
Чаках
Чаках
Чактамур
Чалбар
Чал-Хейл
Чаман
Чамбар
Чамбар
Чамбар
Чанай
Чанбаран
Чанги
Чанги-Калай
Чарсир
Чархбад
Чатрей
Чахар-Калех
Чачовб
Чачуб
Ченар
Ченаран
Ченгай
Чергах
Чехелгази
Чехел-Гази
Чехел-Ханех
Чехел-Ханех
Чинар
Чинах
Чинах
Чинах
Чинах
Чинах
Чинах-Калай
Чингаи
Чинд-Лагхах
Чинех
Чинех
Чинех
Чинех
Чинех
Чинех-Калай
Човги-Калай
Човни-Калай
Чумардех

Ш Шабил-е-Калан
Шабил-е-Хорд
Шавал
Шаво-Хейл
Шав-Хейл
Шада
Шади-Калай
Шади-Хейло-Калай
Шадо
Шаду
Шайган
Шайлах
Шакарлай-Калай
Шализарах
Шалкак
Шал-Калай
Шамавун
Шамавун
Шамад-Кала
Шамали-Дулах
Шамали-Илмай
Шамали-Кариз
Шамали-Спедакай
Шамах
Шамизи
Шамизи
Шамулзаи
Шанахтгай
Шарак
Шарак
Шаран
Шаратала
Шарки-Варгхар
Шарки-Гхолам-Наби-Калай
Шарки-Де-Никех
Шарки-Кализай
Шафар-Мухаммад-Келай
Шафтал
Шахаб-од-Дин-Калай
Шахал
Шах-Алам-Калай
Шах-Алам-Хейл
Шахбаз-Хейл
Шахбарат
Шах-ДЖуй
Шахи-Келай
Шахр-е-Банд
Шахр-е-Шафа
Шах-Хасан-Хейл
Шегловн-Гхундей
Шейхан
Шейхан
Шейх-Хабиб
Шейхяй
Шекар
Шелагей
Шелах
Шелах
Шелах-е-Ватан
Шелах-е-Мохаммад-Гол
Шеле-Калай
Шенгланах
Шеш-Гав
Шеш-Пей
Шик-Хейл
Шимизи
Ширан-Хейл
Ширдахан-Калай
Ширех
Ширзи
Шир-Мохаммад-Калай
Шир-Мохаммад-Калачех
Шир-Хан
Шновлагх
Шомали-Волах
Шомали-Есмаилай
Шомали-Маму-Хейл
Шомали-Сар-Даррех
Шомали-Ширак
Шомали-Ятимак
Шомулзо-Калай
Шулукак
Шур-Аб

Э Энджар
Энджергай
Эраки
Эраки
Эраки

Ю Юнуби-Дулах
Юнуби-Илмай
Юнуби-Спедакай

Я Яббар-Хейл
Яварша
Якан
Якурах-Калай
Ялалзи
Ялал-Хан
Ялам
Ялу
Ямалай-Калай
Ямал-Хейл
Ямал-Хейл
Янги-Калай
Янги-Хейл
Ярканех
Ярках
Яфар-е-Олия
Яфар-е-Софла
Яфар-е-Софла
Яхак