Маршруты

Каписа (Афганистан) - населенных пунктов 257Полный список городов, населенных пунктов в регионе Каписа, выведенных в алфавитном порядке.


А Абдолхейл
Авлах-Сат
Азадханхейл
Акахейл
Аладоусхейл
Аласай
Алековзи
Алихейл
Алмасхейл
Анарботах
Анджиран
Анджиран
Арабхейл
Арамгхай
Арбабхейль
Асиахейл
Афгханях
Афтабехчи
Ашурхейл
Аярхейль

Б Бабасат
Баба-Хейл
Бадамали
Баджаври
Базари-Бадахши
Бахадорхейл
Бахадорхейл
Бовлагхайн
Болагхайни

В Валибейг
Вали-Хан-Хейл
Валихейл
Варнах-Гундах
Ваяр

Г Гадахейл
Гадо-Чинах
Газ-е-Софла
Газибихейль
Галванан
Гарай
Гачалан
Гван
Говбенгар
Гураху
Гурвандиан
Гхазиханхейл
Гхайн-е-Бала
Гхайн-е-Паин
Гхайратхейл
Гхаффархейл
Гьявайи-Паин

Д Давудхейл
Дадухейл
Далаши
Дандавач
Дарамдарам
Дарвали
Дарра-Калан
Даулатхейль
Дех-Баба-Али
Дех-е-Баби
Дех-е-Нов
Дех-е-Ресан
Дехи-Гаучак
Дехи-Кази
Дехи-Мутрибан
Джамайн
ДЖанагал
ДЖанаках-Сат
Джолаян
Джолен
ДЖуйбар
Диза
Дингак
Дозд-Даррех
Доулатхан-Хейл
Доулатхейл
Дугхабад
Дуран
Дурнама

Е Ебадхейл
Еззатхейл

З Забихейль
Заргаран
Заршо
Зикриахейль
Зукуми
Зульмхейль

И Ибрахимхейль
Ингйан

К Казиан
Казихейл
Кайли
Кайли
Какар
Калавут
Калатари
Календархейл
Календар-Хейл
Калех-йе-Атахан
Калех-йе-ДЖанмохаммад-Хан
Калех-йе-Машраб
Калех-йе-Нашер
Калех-йе-Саид-Хан
Калех-йе-Сар-е-Аб
Калех-йе-Саркари
Калех-йе-Хваджех
Калех-Сефид
Калутах
Камуш
Кам-Шенкай
Канди
Карамхейл
Каризак
Каризунах
Карсиди
Карья
Кафарнов
Каяр
Кишиктан
Коврах
Коврдак
Ковтали
Корас
Кохнех-Дех
Кубадхейль
Кундали
Кундах
Кунди
Куратас
Куратас
Кухи
Кучкар

Л Лагхманай
Лакахейл
Ламбар
Ламях
Лендахел
Лиглама
Лич
Ловндай
Ловнди
Локахейль
Луй-Нав
Луй-Шенкай

М Мазоллаххейл
Малангхейл
Малахейль
Малекар
Маликхейль
Манахейл
Мангал
Маргар
Матан
Мианех-Калех
Мирахейл
Мириалихейл
Мирханхейль
Мокимхейл
Моллафакирхейл
Моллахейл
Морадхваджех
Морадхваджех
Мохаммадомархейл
Мохдуд-Хейл
Мохсенхейл-е-Олиа
Мури

Н Нагоман
Нальха
Намазджай
Нахсичах
Нашер-Хан-Хейл
Незамхейл
Нехалан
Ниджраб
Нисари
Новабад
Новджуй
Новрузхейл
Нурма-Чинах

О Олусвали-Ризех-Кухестан

П Паджан
Пайел
Паках-Чинах
Пана-Хейл
Парвш
Парят
Пашаи
Пашай
Пашай
Пашакари
Пуфдам
Пушта

Р Рахманхейл
Риг-е-Раван
Риг-е-Раван

С Сабат
Сай
Санджан
Седгабад
Секини
Сех-Падар
Синзаи
Сургай

Т Тавачьян
Тагао
Таджикан
Таджмохаммадхейл
Талшеда
Таппех-йе-Малекан
Тарангсара
Тарвари
Татархейл
Тебазар
Тебах
Товгхак
Тола
Торбат-е-Хваджех-Шахеб
Торхейл
Туманхейль
Тур-Хейл

Ф Факирханхейл
Феровзаи

Х Хаджджихейл
Хам
Хаманаг
Хамзеххейл
Хамроба
Хан-Дудех
Хасанханхейль
Хезарехха
Хейбатхейл
Хейдархейл
Хешар
Хирок
Хйалкасах
Ходжагар
Хосейнханхейл

Ч Чапдаррех
Чахармабех
Чахармагхздаррех
Чашмарошан
Чинах

Ш Шавак
Шаракхейл
Шатагадар
Шахбазхейл
Шахмададхейл
Шейхан
Шелватай
Шервани-Бала
Шервани-Паин
Ширинхейл
Ширханхейл
Шуфиан

Я Ямалагхах
Янгалбагх