Маршруты

Логар (Афганистан) - населенных пунктов 389Полный список городов, населенных пунктов в регионе Логар, выведенных в алфавитном порядке.


А Абджуш-е-Бала
Абджуш-е-Паин
Абд-ор-Рахман
Абд-ур-Рахимзи
Абпаран-е-Бала
Абпаран-е-Паин
Абчакан
Авдакай
Адавар
Айнак
Акбар-Хейл
Аковрхел
Аладад-Хейл
Алби-Хел
Алеф-Хан
Али-Хел
Аловзи
Алтамур
Апахан
Арат
Арган
Ардзек-Хел
Арезу-Хейл
Ахвондзадех-Хел
Ахвонд-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ахингаран
Ахмадак
Ахмадзай
Ахмадзи
Ахмад-Хан-Кал‘ах
Ахмад-Шах-Хейл

Б Бабус
Бабус
Баво-Хел
Баву
Багх
Багхгай
Багх-е-Солтан
Базихейл
Бала-Дех
Балухейл
Бандоуках
Бараки
Бараки-Барак
Бар-Нур-Хейл
Бахадор-Калех
Бахаи-ДЖан-Кор
Бахшабад
Бахши-Калех
Беков
Белал
Бини-Ширафгхан
Бодиа-Хел
Бург
Бурк

В Вавахейл
Вагхджан
Версек
Волусвали-Колангар
Вони-Софла

Г Гагар-Хейл
Гаргав
Гардиз-Хейл
Гарм-Обех
Говзай
Говмаран
Говмарани
Годале-Калай
Гол-Даррех
Голмохаммад-Хел
Гхазнихел
Гховчи
Гхозар-Хейл
Гхурфан

Д Дабаре-Алуй-Бала
Дабаре-Алуй-Паин
Дабаре-Рамыали
Дабар-е-Хваджех
Даг-Кала
Даг-Кала
Дадо-Хел
Дарах
Дарвиш
Дардар
Дариахан
Дарх
Даштак
Делавар
Дех-е-Дошанбех
Дех-е-Манаках
Дех-е-Могхолан
Дех-е-Нов
Дех-е-Пайан
Дех-е-Шейх
Дехменах
ДЖандад-Кала
Джовги
Джоровбай
ДЖояк
Дзыаб-од-Дин
Дивалак
Динар-Хейл
Доканха-йе-Гомаран
Доуран-Хел
Дугхабад
Дурво

Е Ебад
Ебрахим-Хейл
Есарак

З Закумхел
Заман-Хел
Зарах-Кала
Зарах-Кала
Зари-Ковте
Зарсанг
За-Хел
Зейдабад
Зинак
Зинак

И Иваз-Хан-Келай
Идо-Хел
Исмаил-Хел

Й Йерганах

К Кай-Кала
Какахел
Кал‘ах-йе-Далил
Кал‘ах-йе-Малик-Кахар
Кал‘ах-йе-Саййидан
Кал‘ах-йе-Шайхак
Калагаи
Калех-йе-Абд-ор-Рашид
Калех-йе-Аййуб
Калех-йе-Али-Хан
Калех-йе-Амр-од-Дин
Калех-йе-Бахадор
Калех-йе-Белендаб
Калех-йе-Вардаг
Калех-йе-Джолгех
Калех-йе-Джомех
Калех-йе-Доулат
Калех-йе-Командан
Калех-йе-Малек
Калех-йе-Марах
Калех-йе-Мирак
Калех-йе-Молла-Аман
Калех-йе-Молла-Хасан
Калех-йе-Назер
Калех-йе-Нуроллах
Калех-йе-Падешах
Калех-йе-Паяндех-Мохаммад
Калех-йе-Раис
Калех-йе-Ростам
Калех-йе-Сабзак
Калех-йе-Сар-Моаллем
Калех-йе-Сеыеда
Калех-йе-Солиман
Калех-йе-Таджхан
Калех-йе-Хаджджи-Баха-од-Дин
Калех-йе-Хваджех-Акбар
Калех-йе-Шабер
Калех-йе-Шахи
Калех-йе-Шахсавар
Калех-Нов
Камалхел
Камал-Хел
Кандав
Кандвалах
Кариех-йе-Бегом
Кариех-йе-Голалам
Кариех-йе-Дашт
Кариех-йе-Малек
Кариех-йе-Мохаммад-Шах
Кариех-йе-Нов
Кариех-йе-Тавакал
Кариех-йе-Хайат
Кариех-йе-Шаки
Каризгай
Кариз-е-Азизи
Кариз-е-Гол-Мохаммад
Кариз-е-Гули
Кариз-е-Мохаммад-Расул
Каризех-Зафаран
Карнайл-Дад-Мухаммад
Карути
Касим-Хел
Катапай
Кашмири-Бала
Кашмири-Паин
Кешем-Кала
Ковтгай
Ковтгай
Ковтгай
Ковчано-Калай
Кодали-Сайхай
Колал
Колангар
Кондор-Хейл
Копак
Котгаи
Коткаи
Котуб-Хейл
Котуб-Хел
Куз-Нур-Хейл
Кумин
Кундал-Келай
Кундж
Кур-Ялал
Кутах-Санг

Л Ланде-Калай
Лапок
Лачи-Хейл
Лашкари-Хел
Лиас-Хан-Кала
Лиас-Хан-Кариз

М Мабат-Хейл
Мазгин
Малек
Мали-Хел
Мангов-Хейл
Мангов-Хейл
Мане-Келай
Мани-Хейл
Махмуд-Хейл
Машум-Шах
Мерианай
Мизрахел
Мираджан-Калай
Мирвал
Мир-Гат
Мир-Кариз
Миро
Миршалех
Могхол-Хел
Молаям
Молла-Алим
Молла-Бахадор
Моллакай
Молла-Хазрат
Молла-Хейл
Мохаммад-Агха
Мохаммад-ДЖан-Кала
Муровмбег
Муса-Кала
Муса-Хан
Муса-Хейл
Мухманд
Мучкейл

Н Наве-Кала
Навур
Навшад
Наеб-Хейл
Най-Карай
Нарай-Ковт
Нашир-Балут-Хел
Немати
Ниазгол
Ниази
Ниази
Ниази-Хейл
Нийази
Новабад

О Озбак-Хейл
Омарха

П Падхаби-Шана
Падхваб-е-Ровгхани
Пайрам
Пай-Хейл
Панамай
Панджпай
Панди-Бала
Панди-Паин
Пан-Калай
Парав-Сарай
Паспайак
Патов-Хейл
Паче
Паяндех-Хейл
Пирохел
Поврак
Пул-е-Кандахари
Пуре-Калай
Пьярухейл

Р Раджан
Райковши
Ростам-Хейл

С Савдатхел
Сагае-Паин
Сагай-е-Бала
Сангар-Хел
Санг-е-Сурах
Сар-Асиаб
Сар-Боленд
Сар-Боленд
Сарван-Хейл
Сар-е-Пол
Сар-е-Санг
Сар-Калай
Сар-Товран
Сафайд-Санг
Седжаванд
Сепест
Сеыедан
Сиах-Кох
Сиах-Хох
Смач
Солтан-Хел
Сорхабад
Спинех-Кала
Султан-Мухаммад-Хан
Суриа
Сур-Кариз

Т Тавус-Хейл
Таки
Тангай
Тандан
Татовр-е-Пайхел
Тахтак
Товр-Уэрсек
Тсагай
Тупак-Хейл
Тури-Хейл

У Умай

Х Хавракай
Хаджджи-Бозорг-Кала
Хайатхан-Калай
Хам-Хинду
Ханширин
Хароти
Харунхел
Хаштнагхур
Хваджех-Ангур
Хваджехлала
Хваджех-Хейл
Хер-Кариз
Хисарак
Ходихейл
Хомари-Калай
Хосейн-Хел
Хоши-Чинахха-йе-Паин
Хоши-Чинахха-йе-Хишарак
Хуши

Ч Чавней
Чалахел
Чаловзаи
Чамархел
Чамбо
Чарх
Чархай
Чахар-Калех
Ченари
Чехел-Тан
Чехел-Шахид
Чинарай
Чино-Сар

Ш Шаваз
Шагхаси
Шагхаси-Кала
Шадихуг
Шамокам
Шамшири-Кала
Шарфи
Шаст-е-Зейдабад
Шафа
Шахибзадах
Шах-Кал‘ах
Шах-Мазар
Шах-Рахматуллах
Шахтут
Шаш-Кал‘ах
Шейхан
Шейх-Малай
Шейх-Хейл
Шеш-Калех
Шинкай
Шинкай
Ширагхах
Ширджан
Шкур
Шовлак

Э Энам
Эстсаре-Танги

Ю Юсуф-Хейл

Я Явдерахт
Явзай
Явзар
Явзи-Кала
Ядран
Яргол-Кала