Маршруты

Нангархар (Афганистан) - населенных пунктов 662Полный список городов, населенных пунктов в регионе Нангархар, выведенных в алфавитном порядке.


А Абдолхейл
Абд-ор-Рахмани
Авдал-Хуне
Адах
Аде-Шахеб
Адовр
Акахейл
Акахейл
Алам-Катс
Аликух
Алишир
Алу-Хел
Амбарханех
Амир-Кала-Галав
Анарбагх
Анарбагх
Анархейл
Ангортак
Ангурах
Аниханхейл
Арабан
Арабхейл
Арам-Хейл
Аратунах
Арбапан
Архай
Асман-Бандех
Атахан-Калай
Ахаргар
Ахвондзадеган
Ахвондзадех-Калай
Ахмадзаи
Ахмадхейл
Ачин
Ашел-Барикав
Ашпан
Ашхейл

Б Баба-Ламатек
Баби-Катс
Бавар-Гхоанд
Баграми
Багхванай
Багх-е-Бавлай
Багхичех
Бадан-Хел
Бадархейл
Бади
Бадир-Калай
Базарак
Базисхейл
Балабаг
Бамат-Кандав
Бамбах-Ковт
Бамухейл
Бангав
Бандаии-Бемаран
Бандар-Холех
Бандех
Бандех-Азим
Бандех-йе-Кази
Банджани
Бандйан
Бандук
Барабад
Бар-Аргхач
Барах-Кала
Барах-Кулалах
Бар-Барах
Барикаб
Барикав-Кал‘ах-Вали
Бар-Калай
Бар-Калахейл
Бар-Лагхти-Келай
Бар-Мирзахейл
Баро-Калай
Баро-Калай
Бар-Танги
Бар-Тсапарай
Батан
Бати
Бахлол-Хел
Бахрам-Хан-Кили
Бахрамхейл
Бачех-Калай
Белах
Белах
Белах
Белизадхейл
Бетани
Бинигах
Бишпулад
Борханод-Дин-Кушкаки
Бутаи
Бутхакай

В Вагал
Вазир
Варах-Калай
Варо-Кало
Ватах
Вач-Ковт
Велаяти
Вечах-Алгад
Вечах-Алгадах
Водисар
Водисар
Вут
Вуч-Нав

Г Гав-Даррех
Гавмиш-Белах
Гавпур
Гаграх
Гадал
Гаджанах
Гадрах
Газаз
Газак
Газак
Гамбел
Гандех-Чешмех
Ганджех-Хейл
Гарае
Гарай
Гарго-Менах
Гари
Гари
Гати-Менах
Гек
Гердаб
Гердав
Герд-Авех
Герди
Герди-Катс
Гидаре
Годар
Годрах
Голабхейл
Гошта
Гребавах
Гулаи
Гулдаг
Гундиани
Гурандах
Гурем
Гурхал
Гуряк
Гуч
Гуштал
Гхавчак
Гхадзаби
Гхазиабад
Гхалай
Гхалмо-Катс
Гхар-е-Кала
Гхаро-Чинах
Гхаугхиза
Гхезгай
Гховризи
Гхундай
Гхуштарах

Д Дабар-Нав
Давнай
Даг
Дагах
Дагйан
Даго-Менах
Дака
Даман-Калай
Дамгал
Дамгал-Холех
Данд-Шахебзадеган
Данд-Шахебзадеган
Дарах
Дарбанд
Дарбахел
Даргали
Даргах
Даррех-йе-Нур
Дарунта
Двах-Назыано-Холех
Деган
Деган
Демано-Чинах
Дехвалид
Дех-е-Гхази
Дехи-Бала
Джабех
Джалалабад
ДЖанбазхейл
ДЖаншагал
Джов-Дарах
Джовлаган
Джовловзи
Доаби
Добандай
Добандай
Добандай-Менах
Добилах
Доулат-Хел-Мохманди
Дошах
Драбо-Жавар
Дуаву
Дуд-риг
Дузалахейл
Дур-Баба

Е Ебрахимхейл
Енджарай

Ж Жай-Сар
Жорах

З Занабад
Занго-‘Абд-ур-Рахимзаи
Занго-Катс-Хвар
Зарбачах
Зарифхейл
Заршуй
Захейл
Захейл
Зиарат-е-Даг
Зиарат-Калай
Золмабад
Зур-Кала
Зур-Хокумати

И Ибрахим

Й Йагхи-Банд
Йусоф-Катс

К Каблян
Кага
Кадай
Кадамы-Петаве-Дай
Кажки
Кайумхейл
Какал-ав-Баяври
Какаран
Каки-Калай
Калагай
Калагай
Каладжат
Калайи-Умар
Калатах
Календар-Хел
Калех-йе-Абдоллах
Калех-йе-Атек
Калех-йе-Атек
Калех-йе-ДЖанан
Калех-йе-Маруф
Калех-йе-Мерза
Калех-йе-Миаган
Калех-йе-Мирджи
Калех-йе-Мокамхан
Калех-йе-Хаджджи
Калех-йе-Хаджджи
Калех-йе-Хаджджи-Шахеб
Калех-йе-Хенду
Калех-йе-Шахи
Камах-Даках
Камбу
Камех-Лал-Пурах
Камкай-Хайбар
Кам-Папин
Кан
Кандай
Кандак
Кандар
Карет
Кариз-е-Кабир
Каримхейл
Карканай
Катасанг
Катах-Санг
Катах-Хел
Катели
Катрагхай
Катс
Катс
Катсо-Менах
Катсо-Хуни
Катсу
Качар
Качарах
Кашковт
Кашшаб-Калай
Керкер-Данд
Килагху
Ковтавал
Ковтай
Кодрат-Калай
Корам
Коругх-Менах
Коти-Хел
Кохнех-Дех
Крапай-Кала
Куди-Хейл
Кузах-Билах
Куз-Барикав
Куз-Каковхейл
Куз-Калай
Куз-Тсапарай
Кулалах
Кунатер
Кундж-Кала
Кутагае
Кутагай
Кучиан
Кушкак
Куякан

Л Лавар
Лагурджи
Лада-багх
Ладжган
Лайгар
Лаки-Кала
Лакках-Тиггах
Лалмай
Лалмах
Лалпура
Ламатек
Лангархейл
Ландан
Лармандай-Холех
Лахури
Лачапур
Лая-Жака
Лендай
Лендай
Лендай
Лендай
Лендах-Бовч
Ловгхдаррех
Ловй-Калай
Ловй-Тангай
Ловй-Тангай
Лохи
Луях-Термай

М Маврах
Мади-Катс
Макранай
Малеве-Кала
Малек-Ашек
Малек-Билах
Малек-Кала
Мамахейл
Мамахейл
Мамахейл
Мама-Хел
Мангули
Мандатай
Манзуни
Манкай
Ману
Марказ-е-Волусвали-йе-Шинвар
Мар-Кох
Маро-Чинах
Марсенгай
Марчо-Хуне
Мастихейл
Мастовхейл
Мачгандул
Мейдан-Канай
Мемлак
Мергхах
Мерзайан
Метрани
Мешвани
Мешвани
Миаган
Миаган
Миз-Гхар
Мило
Мир-‘Али
Миран
Миран
Миргадхейл
Мир-Добаро-Келай
Мирза
Мирза-Багх
Мирза-Яхангир
Мирхани
Мовргах
Могхолхейл
Молла-Пирдуст-Калай
Моллахейл
Моллахейл
Морчал
Мостали
Мохаммадай
Мохаммад-хосейн-Менах
Мохманд-Даррах
Мохманд-Даррех-йе-Волусвали
Музахан
Муздакай
Мыаган

Н Навгай
Навех
Накатах-Менах
Накатах-Холах
Наки-Хуне
Налавах
Нали-Кандов
Нарай-Овбех
Нарай-Ябех
Наргосай
Наргосай
Нармаси
Нахр-е-Шахи
Нахтарнав
Нашер-Хейл
Нашир
Наштаркай
Нокурхейл

О Обех-Хел
Овби
Овгхз
Омар-Сеыед-Калай
Омархейл
Омархейл

П Пайендеххейл
Палварай
Панангзян
Папин
Парджинах
Парчав
Паскалах
Патирай
Пахах-Менах
Пахейл
Пахейл
Пачир
Пашахи-Гхар
Перзи
Петав
Пешах
Пеше-Ушано-Холех
Пирахейл
Питав
Питав
Питав
Пиш-Даррех
Пуршахейл

Р Рагхех
Рагхех
Рахмати
Ренех
Ровгхани
Род
Рудат
Рускай

С Саадатманд
Сабзабад
Сабр-е-Олиа
Савай-Янгал
Сада
Садах
Садах-йе-Шир-Али
Сакавах
Саламхейл
Самар-Хейл
Самуси
Сангар
Сангар
Сангерай
Сангинах
Сарав
Сарачах
Сар-Бадали
Сарбанд
Сарвар-Багх
Сардар-Гхар
Сар-Дивал
Сар-Миран
Сарнилай
Сарур
Сатанлам
Сеги
Сематсе
Семул
Сенахейл
Сенгани
Сенгани
Сетудех
Сеыедахмадхейл
Сиах
Сиахбан
Сиахчуб
Сипиа
Сипиав
Совровнду-Калай
Солтанпур-е-Олиа
Солтанпур-е-Софла
Сомотсай
Сорубай
Соруби
Спарах
Спере-Калай
Спинах-Жай
Спин-Даррех
Спин-Масджед
Спин-Рагхех
Срах-Кала
Срах-Кала
Сре-Хавре
Стазхан
Стеносис-Хлих
Сунгурай
Сураб-Калай
Сураи
Сур-Гуг
Сур-Даг
Сур-Даг
Сур-Калай
Сурхан
Сурхан
Сурх-Пул

Т Тавадах-Чинах
Такях-Зиарат-е-Калай
Тамират
Тангай
Тангай
Тангех
Танги-Токчи
Танги-Хел
Таран
Тарилай
Тар-Кхам
Тарнав
Тархах
Терай
Терелай
Тизах
Тилиан
Тирчанга
Торах-Борах
Тсакан
Тсалгаро-Калай
Тсамтсай
Тсапери
Тсапери
Тсапери
Тселах
Тсендалай
Тсуби
Тсунах-Кач
Турах-Чинах
Турихейл
Туркани
Тур-Лала-Калай

У Узбагх
Устакарано-Калай
Утран
Ушбаргарах
Уэрсек
Уэч-Лгад-Холех

Ф Факирабад
Фарман
Фарм-е-Чахар
Фатех-Менах
Фатех-Шаркай
Фатихабад

Х Хаваран
Хадархани
Хадархейл
Хадахейл
Хаджджиан
Хаджджи-Ханиф-Калай
Хазратан
Хакимабад
Халмах
Ханано-Калай
Ханджар
Ханджархейл
Ханихейл
Хан-Калай
Харавай
Харканай
Харун-Баба
Хасан-Кач
Хасках-Менах
Хате
Хатса-Чингах
Хашемхейл
Хашимабад
Хваджех-Хейл
Хезарнав
Хейрабад
Хенгай
Хендрани
Хермане
Хетгай
Хешарак
Хешарак
Хишар-Кандах
Хйано-Калай
Ховайзи
Холе-Менах
Хугай
Хугахел

Ч Чакнаври
Чанармасах
Чахарбагх-е-Шафа
Чахардех
Чахартут
Чахартут
Чачи-Кала
Чврчинг
Ченаргай
Чинар
Чинах
Чинах
Чинах
Чинах
Чине-Кала
Чинех
Чино

Ш Шабр-е-Софла
Шаве
Шавканай
Шагах
Шади-Байк
Шайестех-Барех
Шайхан
Шайхан
Шамахейл
Шамшапур-е-Паин
Шанавар
Шандук
Шарифхейл
Шаркай
Шахи-Хел
Шах-Ковте
Шахмейдан
Шахнав
Шашахейл
Шашхейл
Шегай
Шейхабад
Шейхан
Шейхан
Шейх-Мар-Хейл
Шерабад
Шинвари
Шин-Шубай
Ширгар
Ширгар
Шириндел-Калай
Шнах-Кала
Шнах-Кандах
Шовдах
Шолгхар
Шпулах
Шубдиани
Шубдиани
Шуланах
Шундавонах-Хуни
Шурлахейл
Шуфи-Шахеб-Кохи
Шхаравай

Я Ябай
Яварах
Якуби
Ямали
Ямали
Ямалхейл
Ямалхейл
Янгалкай