Маршруты

Пактия (Афганистан) - населенных пунктов 537Полный список городов, населенных пунктов в регионе Пактия, выведенных в алфавитном порядке.


А Адам-Кала
Аден-Хейл
Азад-Хан-Хейл
Акбар-Хейл
Аламгай
Алиджан-Хейл
Али-Ковт
Али-Мохаммад-Хейл
Али-Мохаммад-Хейл
Али-Хейл
Алтак
Андар
Андар
Андар-Кала
Андвам
Андж
Араб-Хейл
Арам
Атай-Кала
Аталатбейг
Атам-Кала
Афзал-Хейл
Ахвондзадех-Хейл
Ахвонд-Хейл
Ашпан

Б Бабакарай
Бабар
Бабат-Хейл
Бабахейл
Бабекер
Бабекер-Кала
Бабол-Хейл
Багйар
Багхак
Багхакай
Багх-е-Кахул
Багхелгат
Базар-е-Патан
Байан-Хейл
Баладех
Бановзаи
Бар-Али-Санги
Баратхейл
Бара-Херманах
Барах-Седженак
Барах-Хейл
Барах-Хейл
Барах-Шакават
Барах-Шегах
Барах-Шештах
Бар-Белавут
Бар-Гхварезах-Келай
Бар-Дерай
Барекат-Хан-Калай
Бар-Ковткай
Бар-Мангйар
Бар-Наргасай
Бар-Ферозхел
Бар-Шават
Барямай
Батур-Кала
Бегвал
Бедала
Бекарай
Белзаи
Бухтай

В Вагхз
Вам
Вам-Хасан-Хейл
Варгур
Варо-Калай
Вачах-Лгадах
Вач-Гхрак
Веч-Хаш
Веч-Шах-Кала
Вочах-Лгадах
Вочах-Холех
Вургар
Вуриа-Хейл

Г Гандай-Шейхан
Гандервал
Гардид-Хвахи
Гвад-Кала
Герандай-Холех
Гидар
Годул
Гол-Гхундей
Голдад-Хейл
Голдин-Кала
Гол-Хан-Калай
Грамай
Гуд-Мангал-Кала
Гуряй
Гхани-Хейл
Гхарах
Гхарвал
Гхар-е-Калай
Гхафур-Хейл
Гхбарги
Гхвагезай
Гхварезах
Гхезгай
Гхейбанех
Гхелгай
Гхелгай
Гхелгай
Гховнджай
Гхундай
Гхундей
Гхундей
Гхундей
Гхундзай-Ахмад-Хейл
Гхурке-Калай
Гхурки-Холех
Гхуроштай

Д Дабозай
Давар
Дадах
Дак-Калай
Дам
Дангар
Дангданг
Дандак
Дандах
Дара
Дарабал-Кала
Дараках-йе-Харовти
Даргай
Дарза-Хейл
Даррах
Даррех-йе-Деранг
Даррех-йе-Холе
Дару-Хейл
Дегано-Кала
Дейр-е-Хейл
Делов-ДЖан-Кала
Демано-Калай
Денго
Дерахи-Кала
Дергай
Джаджи
ДЖанагол-Калай
ДЖанак-Хейл
ДЖан-Гхар
ДЖани-Хейл-Мангал
Джихай
Дзадрано-Калай
Диванех-Хейл
Динар-Хейл
Динар-Хейл
Доабах
Довр-Мелах
Доканха-йе-Мираджан
Доканха-йе-Сеыед-Хейл
Доулатзай
Доулатхан
Доулат-Хейл
Дранде-Калай
Дуррани

Е Ебрахимхел
Еваз-Хейл
Ешалат

З Заву
Замок Задрана
Заргхун-Шахр
Заркал
Зафар-Хейл
Зерки-Кала
Зин-Тижах
Зонди-Хейл
Зормат
Зутни-Хел

И Иса-Хейл
Ислам-Хейл

К Кавган-Жаварах
Кагинах
Кайерай
Кайовм-Кала
Какари
Калатах
Калгар
Калех-йе-Арял
Калех-йе-Дахбаши
Калех-йе-Заргар
Калех-йе-Сало
Калех-йе-Сарсанг
Калех-йе-Сеыедан
Калех-йе-Халим
Калиан
Камал-Кути
Камал-Хел
Каризгай
Каровто-Калай
Катах-Мангйар
Катах-Наргесай
Катскай
Катскай
Качкей
Кашмири
Кашнакай
Кваш
Кваш
Керкин-Холех
Ковли-Хейл
Ковсин
Ковтгай
Ковти-Хейл
Ковткай
Ковту
Ковчи-Хейл
Колагу
Кондалах
Котгай
Куз-Али-Санги
Кузах-Седженак
Кузах-Херманах
Кузах-Шегах
Кузах-Шештах
Куз-Белавут
Куз-Ковткай
Куз-Сежнак
Куйгар
Кундер-Хейл
Кух-е-Нов
Кухи-Кохнех

Л Лагхар
Лажах
Лакех-Тижах
Лалеках
Ланди-Шах
Лар-Левани
Леван
Леван
Лендай
Лендай-Шах
Ливан
Лмар-Хейл
Лмархело-Заварах

М Мавруз-Хейл
Мада-Хел
Мадоу-Хейл
Маду-Хейл
Мазари-Лгад
Мазар-Хейл
Макавах
Маккам
Малек-Хейл
Малекшир-Кала
Малукан
Мамрай
Манах
Манах
Мангал-Кала
Мангал-Хейл
Мандз-Ковткай
Мандури-Кили
Манткай
Маргхумандзкай
Марзак
Мари-Хейл
Мастайекай
Масти-Кала
Матварх
Матварх
Мач
Машат-Хейл
Мейдани
Мейдан-Холех
Мелан
Мелан
Мелан
Менах-Хел
Менджавар
Мензи
Мети-Хейл
Миановр-Кала
Мивхел
Мирази-Калай
Миран
Мир-Афгхан-Кала
Мир-Хасан
Мир-Хейл
Митах
Мовмен-Хейл
Моврак
Мокараб-Хейл
Моллайан
Моллайано-Кала
Молла-Кала
Момрай
Мони
Морад-Хейл
Мори-Хейл
Мохай
Мужак
Муса-Джан-Кала
Муса-Хейл
Мути
Мушай
Мушак

Н Накам
Намдар-Кала
Нандо
Нарай
Нарай-Овбех
Нарай-Урдзах
Наргасай
Нашир-Хейл
Невай-Ковт
Нендар-Хейл
Непки-Хейл
Ниази-Кала
Никнам-Кала
Нисти-Ковт
Новабад
Новракай
Нугхлак
Нура-Хейл
Нура-Чини

О Омар-Кала
Омар-Хейл

П Пакехейл
Палах
Панджпай
Патак
Патан
Патан
Патех-Хейл
Патхах
Паяндех-Хейл
Пенгай
Петлах
Пешо-Гхар
Поштех
Пуре-Калай

Р Рабат
Рабат
Ратах
Рахман-Хейл
Рахмат-Хейл
Ровкиан
Руджи-Хейл

С Сайфал-Кала
Сайхо-Калай
Сако
Салам-Хейл
Салам-Хейл
Салар-Кала
Салемай-Калай
Салеми-Наргай
Салман-Хейл
Сарандж
Сарбадал-Холех
Сарвар-Кала
Сардар-Хейл
Саркари-Кала
Сармастай
Сар-Маст-Хейл
Сахак
Севай
Севай
Севай-Ковт
Секан
Секандар-Хейл
Сепалвалай
Сепине-Тахте
Серай-Тангай
Серангур
Сергай
Сергал
Серкай
Серкай
Серни-Хел
Сеыедан-е-Джибу
Сеыед-Хейл
Сиурай
Солиман-Хейл
Спинах-Кала
Спинах-Кала
Спинах-Кала
Спин-Рагай
Спин-Сари
Срах-Кала
Срах-Холех
Сре-Калаве
Старе-Мешрай
Стер-Калай
Стиа
Стиа
Стовган
Султак
Сурвай
Сур-Гури
Сурихейл
Суркай
Сурки
Суркот
Сурнах
Сур-Петав
Сурсоранг

Т Табай
Табай-Танах
Табибан
Тавде-Так
Тагховстай
Тайарах-Лгадах
Талби-Хейл
Талхан
Талхан
Танах
Танг
Тандан
Тандано-Гомроки
Тани
Танхан-Хейл
Тарай-Ковтах
Тарахках
Татанак
Тешнак
Торабаз-Кала
Тор-Хел
Тракан-Калай
Тсалези
Тсамкани
Тсапарай
Тсапаре
Тсаперай
Тсвандер
Тсерай
Тсиргей
Тугху
Турах-Спах
Тури-Хейл

У Узхдах-Пшах

Ф Фазели-Танах

Х Хавас-Хейл
Хагин
Хазар-Хейл
Хаки-Хан-Вал
Халил
Халилан
Хангол-Ковт
Ханд
Хандак
Ханех-Гол
Хан-Кала
Ханов-Хейл
Харах-Тигах
Хараши
Харзун
Хармаст-Хейл
Харшатал
Хасанзаи
Хасан-Кала
Хасан-Хейл
Хасан-Хейл
Хатабех
Хваджехган
Хваджех-Хасан
Хваджех-Хасан-е-Олиа
Хвазек
Хваяр-Хейл
Хвошхал-Хейл
Хебай
Хедер-Хан
Хейбат-Хейл
Хейбат-Хейл
Херанай
Херанай
Хергай
Херманах
Хер-Хейл
Хиалай
Хишарак-е-Бала
Хишарак-е-Паин
Ховях-Калай
Хойи-Хейл
Хокумзаи
Хосейн-Хейл
Хунзад-Хейл
Хуни-Багхчех
Хуни-Холах

Ч Чавни
Чагхатай
Чапарай
Чарвази
Чахар-Кала
Челам
Челам-Катс
Ченаргай
Черг
Чергакай
Черго-Калай
Чиней
Чинех
Чино-Сар
Чундух

Ш Шават
Шади-Хейл
Шайестех-Кала
Шакар-Хейл
Шакиан
Шалех-Хейл
Шамад-Хейл
Шамалзи
Шамлагай-Камар
Шамузи
Шариф-Калай
Шахебзадех-Кала
Шахидан
Шахид-Калай
Шахин
Шах-Кариз
Шах-Мохаммад-Калай
Шах-Хейдар
Швак
Шегарай
Шегах
Шезман-Гхар
Шейхан
Шейхан
Шейх-Кала
Шейх-Мали
Шейхмиран
Шейх-Нурвал
Шекавах
Шепулах
Шехан
Шир-е-Авнал
Шир-Хан-Хейл
Шорабак

Э Эмни-Хейл

Я Ялалу
Яргол-Хейл
Яхангир-Ковт
Яхйа-Калай
Яхйа-Хейл